1. Home

SPRÁVA DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Digital Logistics

Digitálně transformujte správu svého dodavatelského řetězce pomocí komplexního softwaru a poradenství pro efektivní plánování, realizaci a optimalizaci logistické sítě.

Posílení chytrých hodnotových řetězců

Řešte globální problémy, které narušují dodavatelské a výrobní procesy, a najděte strategie, které zajistí kontinuitu obchodních pracovních postupů. Objevte způsoby, jak zajistit udržitelnost dodavatelských řetězců a zároveň vysokou kvalitu služeb.

Klíčovým faktorem úspěchu v globální ekonomice je logistika. Je to odvětví, které přináší řešení. Postaráme se o zvýšení vašich schopností správy dodavatelského řetězce díky technologickému náskoku globální společnosti.

Využijte škálovatelné portfolio produktů s modelem řídicí věže, které lze přizpůsobit vašim potřebám a potřebám zákazníků.

94%

obavy dodavatelského řetězce

94 % dotázaných výrobců uvádí, že mají určité obavy v rámci svého stávajícího dodavatelského řetězce.

45%

roční zisky

Narušení dodavatelského řetězce stojí průměrnou společnost v průběhu deseti let 45 % ročního zisku.

80%

dopad na životní prostředí

Pokud se 80 % dopadu výrobku na životní prostředí určuje ve fázi konceptu, je digitalizace v celém životním cyklu výrobku klíčová.

Objevte oborová řešení dodavatelského řetězce

Zajistěte si efektivní tok zboží, snížení nákladů, zvýšení spokojenosti zákazníků a včasné provádění úkonů pomocí chytré logistiky. Zjistěte, jak se naše řešení uplatní ve vašem oboru.

Automobilový průmysl

Objevte klíčové faktory pro úspěšné dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu

Abyste mohli úspěšně spravovat dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu, potřebujete následující prvky:

 • Proaktivní plánování zdrojů
 • Optimalizace sítí
 • Automatizace objednávek a správy přepravy
 • Synchronizace externích a interních procesů

Výzvy

Automobilový průmysl čelí v oblasti dodavatelského řetězce mnoha výzvám: Problémová místa v zásobování zatěžují výrobní procesy. Přepravní řetězce se zastavují. Technologie se vyvíjí mílovými kroky. A aby výroba probíhala podle plánu, je zapotřebí synchronizovat mnoho prvků – dodavatelské sítě, multimodální dodavatelské řetězce a cykly typu just-in-time a just-in-sequence pro tisíce dílů a komponent vozidel.

Na trhu je naléhavá poptávka po řešení, která by učinila dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu odolnějšími, a společnosti tak hledají řešení, která by subjektům v odvětví poskytla chytrou kontrolu nad logistickými a výrobními procesy s rychlostí a flexibilitou, jež by vyrovnávaly výkyvy.

Řešení

Využijte digitální technologie k proaktivnímu plánování zdrojů, optimalizaci sítí, automatizaci správy objednávek a přepravy a synchronizaci interních a externích procesů.

Oživte svůj dodavatelský řetězec pomocí našeho modelu řídicí věže
Umožněte komplexní plánování a organizaci všeho od zásobování přes skladování až po expedici k zákazníkům. Toho dosáhnete sdílením dat o objednávkách a přepravě po celém světě, integrací dodavatelů a logistických partnerů a správou příchozí a odchozí logistiky ve výrobních závodech.

Náš model řídicí věže dodavatelského řetězce je řídicím centrem a konsolidačním uzlem v jednom. Zajistěte si potřebnou transparentnost bez ohledu na prostředí IT systému a umožněte sledování komplexního dodavatelského řetězce pomocí našich řešení. Díky tomu si zajistíte výrazně nižší náklady na procesy, nižší administrativní zátěž a vyšší spolehlivost.


Zvládněte strukturální úpravy pomocí digitálního dvojčete
Překonejte potřebné úpravy, které jsou spojeny se strukturálními změnami. Rostoucí poptávka po e-mobilitě a nadcházející reorganizace výroby vyžadují přehodnocení dodavatelského řetězce. Jak nové strategie zásobování ovlivňují logistickou síť? Co znamená menší počet dílů a součástí pro zásobování a výrobu? Jak je možné dosáhnout cílů udržitelnosti?

Odpověď na tyto otázky spočívá v digitálním dvojčeti, které podporuje nové inovativní nápady a koncepty. Digitální dvojče poskytuje výrobcům automobilů a odborníkům na logistiku výkonný nástroj pro analýzu a simulaci. Pomáhá zjistit příčiny a následky v různých scénářích, jako jsou alternativní intervaly dodávek. Jakoukoli změnu provozního systému je možné předem bez rizika přehrát v simulaci, aby bylo možné posoudit její dopad na celkový proces – s využitím reálných dat. Digitální dvojče tak vytváří základ pro klíčová strategická, taktická a provozní rozhodnutí v logistických sítích.

Sestavovací linka v automobilce.

Chemický průmysl

Zajištění pevných vazeb v dodavatelském řetězci chemické logistiky

Je tu skutečná chemie – kombinace digitálních technologií a logistiky otevírá chemickému průmyslu širokou škálu příležitostí.

Výzvy

Společnosti v chemickém průmyslu čelí kritickým obchodním rizikům, která mohou mít rozsáhlé dopady, a patří mezi ně například zvýšení cen v rámci zásobování, problémová místa v logistice a prostoje ve výrobě kvůli nedostatku surovin. Vzhledem k tomu, že chemické výrobky jsou často surovinou pro jiné výrobky, jsou na spolehlivém dodavatelském řetězci závislá i další průmyslová odvětví – automobilový průmysl, výrobci průmyslových zařízení a podobně.

Chytrá softwarová řešení zvyšují odolnost chemických dodavatelských řetězců a nabízejí jistotu proti existenčním hrozbám. Které prvky se však musí spojit, aby vznikl úspěšný chemický dodavatelský řetězec?

Řešení

Využijte prvky s větší transparentností a efektivitou
Využijte digitální modely a nástroje pro úspěšnou správu dodavatelského řetězce, které využívají datový tok k zajištění hladkého průběhu procesů. To zvyšuje odolnost dodavatelského řetězce pro příchozí i odchozí procesy.

Digitální cloudové modely řídicí věže jsou klíčové pro komunikaci s různými dopravci a poskytovateli přepravních služeb. Provádějí také širokou škálu sledovacích a řídicích úloh a zajišťují obecný přehled v komplexních chemických logistických sítích.

Implementujte řešení pro úspěšnou výrobu a logistiku
Dnešní sofistikované plánovací a simulační nástroje pomáhají chemickým společnostem získat rychlé odpovědi například na tyto otázky: Je rozdělení dodavatelů do závodů ideální? Jak můžeme optimalizovat přepravu chemických látek z místa na místo? Jaký je ideální interval pro doručení?

Moderní softwarová řešení mohou nabídnout více než jen efektivní plánování dodavatelského řetězce s digitálním dvojčetem. Digitální dvojče je virtuální klon vaší logistické sítě, který dokáže přesně analyzovat a vyhodnotit každý myslitelný scénář z hlediska jeho dopadu na celkový proces:

 • Jak můžete optimalizovat přepravu surovin a meziproduktů do různých výrobních závodů?
 • Jak můžete spravovat balení volně loženého zboží, cisterny a sudy, abyste dosáhli maximální efektivity?
 • Jak se můžete vyhnout rizikům v dodavatelském řetězci – nebo alespoň minimalizovat jejich dopad na výrobní procesy?

Digitální dvojče vám pomůže činit správná rozhodnutí, abyste zajistili hladký průběh přepravních procesů a dokonale synchronizovali interní a externí logistiku. Pro manažery chemického průmyslu to znamená, že výroba a logistika budou ziskovější.

Rozhraní digitálních technologií a logistiky otevírá chemickému průmyslu širokou škálu příležitostí. Naše řešení vám poskytnou znalosti z oboru, abyste mohli zavést to správné řešení pro vaši společnost.

Ropná rafinerie za soumraku, ukázka chemického průmyslu.

Spotřební výrobky a maloobchod

Digitalizace pro konkurenceschopný maloobchodní dodavatelský řetězec

V rychle se měnícím světě spotřebního zboží představuje logistika rozhodující konkurenční faktor.

Výzvy

Jak se mohou maloobchodní prodejci vyrovnat s měnícími se podmínkami prostředí, problémy se zásobováním a nespolehlivým tokem zboží? Jak je možné uspokojit poptávku po uhlíkově neutrálních fairtradových výrobcích ekonomicky udržitelným způsobem?

Maloobchodní prodejci musí zajistit, aby bylo zboží v místě prodeje k dispozici v případě potřeby, a to i tehdy, když čelí nepředvídatelným omezením a novým výzvám, mezi které patří například:

 • Vytváření nových nákupních zážitků
 • Neustále se měnící poptávka a pomíjivé trendy
 • Sezónní špičky, které vyžadují přesnost, abyste mohli mít neustálý náskok před konkurencí

Maloobchod a průmysl spotřebního zboží dnes více než kdy jindy čelí výzvám, které lze překonat pouze novým způsobem myšlení. To platí nejen pro prodej a marketing, ale zejména pro zásobování a logistiku.

Řešení

Umožněte úspěšnou správu rozsáhlých mezinárodních maloobchodních a dodavatelských sítí pomocí chytrých digitálních řešení. Přesně vylaďte výrobní a přepravní vazby pro zajištění dlouhodobé agility a konkurenceschopnosti výrobců a prodejců, a to jak online, tak offline.

Zaveďte vícekanálové zásobování
Kontrolujte a optimalizujte každý krok, od objednávky přes přepravu až po příjem zboží, a to jak příchozího, tak odchozího. K tomu je třeba propojit jednotlivé účastníky dodavatelského řetězce. Výrobci, poskytovatelé logistických služeb, obchody a trhy potřebují platformu, která by byla neutrální vůči všem systémům a která by konsolidovala všechny datové toky.

Implementujte cloudová řešení, jako jsou ta s modelem řídicí věže dodavatelského řetězce, aby se tento druh spolupráce stal skutečností. Získejte komplexní přehled o logistické síti napříč všemi dodavateli, sklady a prodejnami – a navíc kompletní sledování dodávek zboží.

Kontrola přepravních procesů zahrnuje všechny faktory, které by mohly vést ke zpoždění, zbytečným speciálním přepravám nebo dokonce k úplnému zrušení. Tím se zmírňují rizikové faktory, jako je extrémní počasí, dopravní zácpy nebo dopady krizí, takže zásobování je odolnější a nakonec i levnější.

Online správa offline činností
Zefektivněte náklady a zůstaňte pružní díky využití podpory chytrých systémů pro plánování a optimalizaci. Tlak, který pociťují kamenné obchody ze strany e-obchodu, je sice nevítaný, ale je známkou toho, kam všichni směřují – ani offline maloobchod nemůže zůstat dlouhodobě konkurenceschopný bez digitálních řešení.

Digitální dvojče, které digitálně mapuje a analyzuje dodavatelské řetězce nebo sítě prodejen, je příkladem nástroje, který pomáhá činit informovaná rozhodnutí. Digitální dvojče využívá skutečná ověřená data, která umožňují přesně simulovat scénáře růstu, předpovídat kapacitní rezervy a optimalizovat sítě zásobování. To umožňuje vypočítat a posoudit důsledky změn.

Máme odborné znalosti a zkušenosti s logistikou, abychom vám pomohli implementovat individuální IT řešení.

Muž a dívka si prohlížejí spotřební zboží v supermarketu.

Elektronika a polovodiče

Zabraňte zkratu

Situace v oblasti zásobování v elektronickém a polovodičovém průmyslu vyžaduje řešení s modelem řídicí věže, které zefektivní dodavatelský řetězec.

Výzvy

Výrobci elektroniky vidí rostoucí potřebu restartu – komponenty, které nutně potřebují, se ocitají v přetížených dodavatelských řetězcích. Objednávky zákazníků nelze vyřídit. Problémová místa v dodavatelském řetězci jsou nyní normou. Pro výrobce je stále obtížnější získat mikročipy z východní Asie a USA, což způsobuje krizi v oblasti polovodičů.

Tyto trendy ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří například přírodní katastrofy, geopolitické napětí, obchodní války a další nesrovnalosti v globálně provázané síti zásobování, které narušují jemně vyváženou strukturu.

V době ekonomického napětí si výrobci a další účastníci trhu kladou těžké otázky: Jsou dodávky typu just-in-time stále možné? Kolik bude stát navýšení zásob? Má smysl pokračovat v offshoringu výroby? Jak je možné spolehlivě uspokojit poptávku po elektronických komponentách?

Řešení

Využití technologií k posílení logistických sítí
Digitální modely a nástroje jsou pro správu dodavatelského řetězce v elektronickém a polovodičovém průmyslu nepostradatelné. Poskytují datové toky, které udržují procesy pod kontrolou. Pomáhají zprůhlednit příchozí a odchozí dodavatelské řetězce a zvýšit jejich odolnost, čímž dláždí cestu k ziskovosti.

Řešení digitálních platforem, jako jsou cloudová řešení s modelem řídicí věže, slouží jako základní deska vaší logistiky, tedy jakési centralizované rozhraní pro všechny zúčastněné strany, které je nutné k zajištění hladkého fungování dodavatelského řetězce. Všichni účastníci výrobního a dodavatelského procesu jsou integrováni a synchronizováni bez ohledu na to, jaké IT systémy používají, ať už se jedná o dodavatele, výrobce OEM, výrobce, poskytovatele logistických služeb, speditéry, celní orgány, nebo servisní partnery. Pracovní postupy jsou standardizované a procesy spolu bezproblémově spolupracují. Tím se zajistí, že se k zákazníkům dostanou i citlivé komponenty.
Čím dříve budou výrobci věnovat větší pozornost zásobování a dosažení větší transparentnosti vzájemných vztahů a závislostí v dodavatelském řetězci, tím dříve budou schopní podpořit svůj trh a zajistit ziskovost výroby.

Zelená pro úspěch
Používejte nástroje, které vám pomohou osvětlit všechny možné scénáře nebo rizika v dodavatelském řetězci a přesně vyhodnotit jejich dopad na celý proces, aby zboží mohlo snadno proudit. Nástroje pro plánování a simulaci, jako je digitální dvojče, jsou dnes tak sofistikované, že podniky mohou předem analyzovat alternativní postupy. To znamená, že můžete plánovat úspěch logistiky v elektronickém a polovodičovém průmyslu a odpovědět si na tyto otázky: Jaké změny v dodavatelské síti jsou nutné k zajištění úspěšného uvedení výrobků na trh? Jak můžete obejít problémy jednoho dodavatele? Jak je možné optimalizovat přepravní a logistické procesy, aby byly efektivní a udržitelné?

Elektronický a polovodičový průmysl potřebuje udržitelný a odolný dodavatelský řetězec. Nabízíme správnou kombinaci znalostí z oboru a technologických zkušeností, abychom vám poskytli digitální logistická řešení, která vaše společnost potřebuje.

Muž v laboratorním plášti drží polovodič.

Průmyslové stroje

Přijměte složitost strojů

Digitální logistická řešení jsou při výrobě průmyslových strojů a zařízení nepostradatelná.

Chytré nástroje a řešení digitálních platforem zajišťují transparentnost, předvídatelnost a co největší kontrolu nákladů na výrobní procesy strojů a zařízení. Plánování a správu procesních toků ve výrobě a logistice je možné dokonale synchronizovat a koordinovat, což umožňuje agilní správu jakýchkoli nepředvídaných událostí.

To přináší větší přehled o dodavatelském řetězci a podporuje výrobní procesy, které jsou celkově štíhlejší, spolehlivější a nákladově efektivnější.

Výzvy

Složitost strojů roste. To vede ke složitějším dodavatelským řetězcům, které propojují různé díly a komponenty typu just-in-time nebo just-in-sequence až k výrobní lince. Nedostatek surovin a prudce rostoucí náklady na energie mají také velký dopad na životaschopnost stávajících struktur zásobování.

Řešení

Dnešní digitální řešení zvládnou vše – od automatického přiřazování dopravců a digitální správy sazeb za přepravu zboží až po sledování zásilek v reálném čase.

Nahrazení ručních procesů
Pomocí cloudových nástrojů, jako jsou řešení dodavatelského řetězce s modelem řídicí věže, můžete nahradit ruční procesy náchylné k chybám chytrou konsolidací dat a integrací všech zúčastněných partnerů v celém procesním řetězci. Integrované aplikace, jako je sledování a dohledávání, a systém automatických výstrah zajišťují přehled a maximální spolehlivost dodavatelského řetězce. Tím se nejen včas odhalí problémová místa v zásobování, ale také sníží náklady tím, že se jim zcela vyhnete.

Implementujte řešení pro správu digitálních sazebníků
Zajistěte si nákladovou efektivitu a zefektivněte přepravu náhradních dílů a komponentů kalkulací různých možností přepravy pomocí řešení pro správu digitálních sazebníků. Eliminujte potíže s porovnáváním nesčetných možností přepravy, ať už chcete najít nejlevnější variantu přepravy, zkrátit dobu přepravy nákladu nebo snížit emise uhlíku.

Objevte nástroje pro plánování
Plánujte pro budoucnost: Zůstane volatilita v oblasti zakázek a objednávek průmyslových strojů a zařízení? Jak nejlépe řešit problémy s dodavateli? Jak může výroba zůstat zisková v různých tržních scénářích?

Plánovací nástroje, jako je digitální dvojče, jsou již v odvětví průmyslových strojů a zařízení známé. Schopnost digitálního dvojčete poskytovat virtuální reprezentaci reality je možné rozšířit i na logistiku a umožnit tak bezrizikovou analýzu, simulaci a hodnocení různých koncepcí a scénářů dodavatelského řetězce. Tyto poznatky pak umožňují rozhodovat o strategické a udržitelné optimalizaci sítě a vyvíjet řešení dokonale přizpůsobená reálným podmínkám.

Žlutý robot pracující s průmyslovými stroji v továrně.

Poskytovatelé logistických služeb

Přímé napojení na digitální věk

Logistické služby jsou stále složitější, protože se přizpůsobují neustále se měnícím podmínkám na trhu a častějším intervalům dodávek.

Výzvy

Logistika má dnes mnoho neznámých. Objemy přepravy kolísají. Skladovací a přepravní prostředky jsou nedostatkové. Náklady prudce rostou. Tyto překážky zdůrazňují, jak důležité je rychle a pružně reagovat na měnící se situace a co nejlépe využívat svou síť a procesy.

Samotné tabulky aplikace Excel nejsou efektivní. Moderní svět logistiky je digitální a spočívá v komunikaci, interakci a automatizaci. Čísla a datové a informační toky umožňují řešení, která zajišťují větší agilitu a spolehlivější plánování. To je cesta k lepším výsledkům – a méně stresu.

Řešení

Ovládněte svůj datový tok
Model řídicí věže je klíčovým nástrojem pro optimalizaci správy logistických procesů. Je to řídicí centrum a konsolidační uzel v jednom. Propojuje všechny účastníky procesu bez ohledu na jejich systémové IT prostředí, zajišťuje potřebnou transparentnost a umožňuje sledování komplexního dodavatelského řetězce. Výsledkem jsou výrazně nižší náklady na procesy, nižší administrativní zátěž a vyšší spolehlivost.

Digitální řešení vám umožní integrovat nové partnery do vaší sítě, vypočítat náklady na přepravu a sledovat zásilky v reálném čase, což znamená, že budete pánem svého zboží a dat.

Cloudový model řídicí věže, který se používá pro správu distribuce nebo pro správu zásobovací sítě, je možné bez problémů integrovat do stávajícího systémového prostředí, nahradit tak samostatná řešení a standardizovat logistické procesy.

Najděte nejlepší řešení snadno a bez rizika
Co to znamená pro vaše logistické procesy, když se změní objemy přepravy, přibudou nová místa nebo partneři v síti nebo je třeba reorganizovat trasy? Jak můžete optimalizovat přepravu při sdružování nákladu nebo konsolidaci zásilek přes uzel? Jak můžete využít přesuny a další přístupy, abyste snáze dosáhli svých cílů v oblasti udržitelnosti? Kde lze dosáhnout úspory nákladů?

Digitální dvojče vám poskytne analytické a simulační možnosti, které potřebujete k plánování dopředu a k úpravě logistických procesů na základě skutečných dat. Optimalizujte svou síťovou strategii přehráváním různých scénářů až do jejich logického vyústění, aniž byste riskovali. Je to jako byste se dívali do křišťálové koule. Výsledkem je lepší správa dodavatelského řetězce a logistická a přepravní síť optimalizovaná pro dlouhodobou přepravu.

Modrý kamion převážející zboží po silnici s horami v pozadí.

Zdravotnická zařízení a léčiva

Vytvoření dodavatelského řetězce pro stabilní oběh dodávek

Mnoho průmyslových subjektů není daleko od toho, aby měly stabilní dodavatelské řetězce. Data potřebná pro optimalizaci se často shromažďují již nyní. K dosažení zdravějších výsledků je zapotřebí chytrá konsolidace dat.

Výzvy

Stres, který postihl zdravotnictví, nezačal jen pandemií. Problémová místa v dodavatelském řetězci surovin ohrožují výrobní procesy. Globální předpisy vyžadují nejvyšší standardy transparentnosti a zajištění kvality. Výrobcům stěžují život také padělky. Stručně řečeno – výrobci zdravotnických zařízení a léčiv čelí vážným rizikům.

Situace vyžaduje:

 • Technologie a optimalizované procesy pro posílení odolnosti dodavatelských řetězců
 • Nástroje pro sledování shody s nejnovějšími specifikacemi pro jedinečnou identifikaci zařízení
 • Odpovědi na rostoucí cenové tlaky

Řešení

Zajistěte si stabilní oběh dodávek pomocí řešení s modelem řídicí věže pro správu dodavatelského řetězce
Digitální technologie jsou nejlepším způsobem, jak zvýšit efektivitu ve zdravotnictví. Dnešní digitální řešení umožňují propojit jednotlivé články logistického řetězce, od zásobování přes výrobu až po distribuci – včetně případného stahování zboží z trhu. Data o objednávkách a přepravě od dodavatelů a poskytovatelů logistických služeb z celého světa jsou propojena s interními informacemi o výrobě, aby bylo možné dodržovat příslušná nařízení a předpisy.

Základem digitálního dodavatelského řetězce jsou často cloudové IT platformy. Fungují jako řídicí věže, které integrují všechny aplikace potřebné pro hladkou spolupráci v logistických sítích a pro stabilizaci oběhu v dodavatelském řetězci.

Řídicí věž dodavatelského řetězce propojuje všechny účastníky dodavatelského řetězce, poskytuje veškeré potřebné informace, nabízí kontrolu časově omezených zásilek typu just-in-time a proaktivně vyhlašuje výstrahy v případě odchylek od termínů dodávek. Toto řešení také zajišťuje komplexní sledování chladicích řetězců, dat spotřeby a dalších parametrů.

Získejte přehled o dodavatelském řetězci: Rentgenový pohled na váš dodavatelský řetězec
Přehled v dodavatelském řetězci je jedním z nejúčinnějších ochranných opatření, které chrání vaši schopnost zásobovat zákazníky. Rentgenový pohled na strukturu a závislosti celého dodavatelského řetězce umožňuje včas rozpoznat rizika a vedlejší účinky.

Simulační modely, jako je digitální dvojče, jdou ještě o krok dál. Využívají stávající data ke zvýraznění dopadů změn v procesním řetězci s přihlédnutím ke všem faktorům a platným předpisům, jako je například soulad s předpisy FDA.

Řešení pro správu digitálních sazebníků je ideálním nástrojem, jak si posvítit na rámcové smlouvy, které máte uzavřené s různými poskytovateli. Poskytuje základ pro stanovení a výpočet cen, které umožňují porovnávat logistické služby a urychlit žádosti o předložení návrhů (RFP).

Jasná diagnóza: Transparentní a odolné dodavatelské řetězce jsou aktivní složkou úspěchu výrobců zdravotnických zařízení a léčiv.

Bílý přístroj magnetické rezonance.

Další informace