Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter MAGNET software

Przeprowadzaj symulacje pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości. Oprogramowanie Simcenter MAGNET pomaga prognozować działanie dowolnego komponentu zawierającego magnesy stałe lub cewki.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Mapa termiczna cylindra uzyskana za pomocą symulacji elektromagnetycznej w oprogramowaniu Simcenter MAGNET.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter MAGNET?

Simcenter MAGNET to wysoce efektywne rozwiązanie do symulacji pola elektromagnetycznego, służące do prognozowania działania silników, generatorów, czujników, transformatorów, siłowników, elektromagnesów i innych komponentów zawierających magnesy stałe lub cewki.

Modelowanie fizyki urządzeń elektromagnetycznych
Oprogramowanie Simcenter MAGNET oferuje funkcje umożliwiające dokładne modelowanie fizyki urządzeń elektromagnetycznych. Obejmują one m.in. możliwość modelowania procesów produkcji, właściwości materiału zależnych od temperatury, modelowania magnetyzacji i demagnetyzacji oraz tworzenia wektorowych modeli histerezy magnetycznej.

Oprogramowanie Simcenter MAGNET zawiera również wbudowany solwer ruchu z obsługą sześciu stopni swobody, pozwalający na dokładne modelowanie i analizowanie złożonych problemów, takich jak lewitacja magnetyczna lub ruchy złożone. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wyjątkowej inteligentnej technologii ponownego tworzenia siatki.

Poznaj możliwości automatyzacji symulacji
Wydajny proces projektowania wymaga narzędzi, które można dostosować do specyfiki przepływu informacji. Oprogramowanie Simcenter MAGNET zawiera zaawansowane funkcje skryptowe, które umożliwiają elastyczną automatyzację przepływu informacji.

W pełni sparametryzowane funkcje CAD dostępne w oprogramowaniu Simcenter MAGNET poprawią efektywność wykonywania symulacji. Dotyczy to w szczególności modeli, które normalnie wymagałyby wielu ręcznie wykonywanych procesów, obejmujących na przykład liczne obliczenia dotyczące układów zawierających magnesy o różnych wymiarach i wiele szczelin powietrznych.

Zachowaj integrację z modelowaniem na poziomie od obwodu do systemu
Analiza na poziomie systemu (1D) lub oparta na modelu (osiowosymetryczna 2D, translacyjna 2D i pełna analiza 3D) wymaga dokładnych modeli uwzględniających komponenty podrzędne, aby przedstawić interakcje i lokalne stany nieustalone, które wpływają na ogólne zachowanie systemu.

Oprogramowanie Simcenter MAGNET oferuje funkcje takie jak natywne symulacje obwodów, połączenia umożliwiające wykonywanie współsymulacji oraz funkcje eksportu modeli systemu 1D do oprogramowania Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim i innych platform.

Co nowego?

Zachowaj integrację z rozwiązaniami Simcenter do elektromagnetyki.

Przykład wdrożenia

skyTran

Rozwiązanie skyTran wykorzystuje oprogramowanie Simcenter MAGNET, aby skrócić czas i koszty tworzenia fizycznego prototypu swojego systemu kolei magnetycznej o 90 procent.

Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Firma:skyTran

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Huntington Beach, California, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Funkcje oprogramowania Simcenter MAGNET

Symulacja elektromagnetyczna prądu przemiennego

Symulacje elektromagnetyczne prądu przemiennego są oparte na jednej częstotliwości, co skraca czas ich wykonywania. Dzięki takiemu podejściu można symulować pola elektromagnetyczne w przewodnikach prądu i wokół nich, w obecności materiałów izotropowych, które mogą mieć właściwości przewodzące, magnetyczne bądź jedne i drugie. Pozwala to uwzględnić prądy przesunięcia, prądy wirowe i efekty zbliżeniowe, które są ważne w analizie punktów o podwyższonej temperaturze (hotspot).

Widok symulacji elektromagnetycznej prądu przemiennego.

Zaawansowane modelowanie materiałów elektromagnetycznych

Dokładność symulacji elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości zależy w dużym stopniu od danych materiałowych. Rozwiązanie Simcenter do zaawansowanego modelowania materiałów elektromagnetycznych uwzględnia nieliniowości, zależności temperaturowe, demagnetyzację magnesów stałych, utratę histerezy i efekty anizotropowe. Umożliwia to analizę efektów, takich jak demagnetyzacja magnesów stałych w celu sprawdzenia ich żywotności, analizę strat zależnych od częstotliwości w cienkich częściach przy jednoczesnym skróceniu czasu przetwarzania danych i uwzględnienie wszystkich strat w celu uzyskania dokładnego bilansu energetycznego.

Przeczytaj blog

Widok zaawansowanego modelowania materiałów elektromagnetycznych.

Symulacje pola elektrycznego

Metodę elementów skończonych dla pól elektrycznych można stosować do symulacji statycznych pól elektrycznych, pól elektrycznych prądu przemiennego i nieustalonych pól elektrycznych. Przy jej użyciu można również symulować przepływ prądu, będący statycznymi gęstościami prądu wytwarzanymi przez napięcia stałe na elektrodach w kontakcie z materiałami przewodzącymi.

Symulacje pola elektrycznego są zwykle używane w zastosowaniach wysokonapięciowych do przewidywania awarii izolacji i uzwojeń, symulowania impulsów piorunowych, analiz wyładowań częściowych i analiz impedancji.

Przeczytaj blog

Widok symulacji pola elektrycznego.

Symulacja elektromagnetyczna z uwzględnieniem ruchu

Symulacja elektromagnetyczna pól nieustalonych może obejmować ruch. Można symulować ruch obrotowy, liniowy i dowolny z sześcioma stopniami swobody (w osi X, Y, Z, obrót, skok i odchył) dla nieograniczonej liczby ruchomych elementów, prądów indukowanych i interakcji mechanicznych.

Efekty mechaniczne obejmują tarcie lepkie, bezwładność, masę, sprężystość i grawitację, a także ograniczenia ruchu narzucone przez ograniczniki mechaniczne. Można też określić dowolne siły obciążeniowe jako funkcję położenia, prędkości i czasu. Funkcje symulacji uwzględniają też prądy indukowane spowodowane przez ruch.

Widok symulacji elektromagnetycznej z uwzględnieniem ruchu.

Symulacja elektromagnetyczna pól nieustalonych

Umożliwia symulację złożonych problemów, które obejmują zmienne w czasie źródła prądu lub napięcia o dowolnym kształcie i wyjściach w połączeniu z nieliniowością materiałów i efektami zależnymi od częstotliwości. Obejmuje to oscylacje w urządzeniach elektromechanicznych, demagnetyzację magnesów stałych, efekty przełączania, moment obrotowy wywołany prądami wirowymi, naskórkowość i efekty zbliżeniowe. Ponadto przy użyciu solwera termicznego w oprogramowaniu Simcenter MAGNET można przeprowadzić współsymulację termiczno-elektromagnetyczną.

Obejrzyj webinar

Widok symulacji elektromagnetycznej pól nieustalonych.

Rozkład temperatury w stanie ustalonym i nieustalonym

Moduły symulacji termicznej i elektromagnetycznej w oprogramowaniu Simcenter MAGNET można wykorzystać do symulacji rozkładu temperatury w stanie ustalonym i nieustalonym, z uwzględnieniem strat w uzwojeniach, a także w rdzeniu, w tym również strat związanych z prądami wirowymi i utratą histerezy. Solwer termiczny w oprogramowaniu Simcenter MAGNET wykorzystuje metodę elementów skończonych do szybkiej oceny wydajności cieplnej urządzenia elektrycznego.

Przeczytaj blog

Obraz mapy ciepła utworzony przy użyciu symulacji elektromagnetycznej w rozwiązaniu Simcenter