PLANOWANIE I SYMULACJA

Supply Chain Suite

Zoptymalizuj wszystkie procesy logistyczne, aby je odchudzić, przyspieszyć i zwiększyć ich wydajność, korzystając z oprogramowania Supply Chain Suite.

Three business people making data-supported decisions using a tablet.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Supply Chain Suite?

Nasza konfigurowalna platforma umożliwia konsolidację danych z różnych systemów IT. Dzięki zintegrowanym modułom planowania i optymalizacji logistyki można odwzorować niestandardowe łańcuchy procesów.

Dostęp do zaawansowanych danych i ukierunkowanych ocen pozwala efektywnie planować alternatywne architektury sieci i trasy transportowe, analizować lokalizację i funkcje zakładów produkcyjnych, identyfikować czynniki kosztotwórcze i realizować ukryty potencjał łańcucha dostaw. Wszystkie te funkcje przyczyniają się do usprawnienia działań poprzez optymalizację planowania tras i tras oraz konsolidację transportów towarów.

Nasze rozwiązanie ułatwia monitorowanie i zrozumienie całego łańcucha dostaw oraz zarządzanie nim. Holistyczne, oparte na danych spojrzenie na łańcuch dostaw umożliwia bardziej efektywne projektowanie procesów i obniżanie kosztów. W ten sposób można na wczesnym etapie zidentyfikować odchylenia od planów i wizualizować bieżące dane stanu. Można również symulować scenariusze podczas tworzenia planów reagowania na incydenty i tworzyć alternatywne procedury działania.

Planowanie, symulowanie i optymalizowanie łańcucha dostaw

Wykorzystaj w pełni potencjał procesów logistycznych, łącząc dane i informacje z różnych źródeł, oraz analizuj i symuluj poszczególne procedury logistyczne z zastosowaniem cyfrowego bliźniaka.

Modułowe rozwiązanie w chmurze

W tym modelu można korzystać z tych usług w chmurze, które są potrzebne w danym momencie. To elastyczne rozwiązanie SaaS (oprogramowanie oferowane jako usługa, ang. software as a service) będzie rosło wraz z wymaganiami przedsiębiorstwa.

Zintegrowana infrastruktura

Interfejsy API umożliwiają integrację z odpowiednimi narzędziami, takimi jak system ERP, TMS, CRM i inne. Można także wykorzystać silne powiązanie tego rozwiązania z innymi produktami z portfolio oprogramowania Siemens Xcelerator.

Zrównoważony rozwój działalności biznesowej

Oprogramowanie Supply Chain Suite pozwala zmniejszyć wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, wzmocnić działania w zakresie odpowiedzialności społecznej i utworzyć bardziej zrównoważony łańcuch dostaw.

Modułowy pakiet rozwiązań dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Dzięki symulacjom i optymalizacji matematycznej można zmaksymalizować odporność i efektywność łańcucha dostaw.

Wybierz moduły, których potrzebujesz, i tylko te, których potrzebujesz:

Pełny wgląd w łańcuch dostaw już na pierwszy rzut oka

Skonsoliduj dane z różnych źródeł i z różnych perspektyw w jednym modelu danych logistycznych. Przy użyciu wzorów w modelu kosztów procesu można wizualizować łańcuch przyczynowo-skutkowy dotyczący usług logistycznych. Koszty logistyczne są przypisywane do konkretnych usług rynkowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Widoczność wszystkich istotnych danych i wskaźników w całym łańcuchu dostaw w jednym ustandaryzowanym modelu danych umożliwia porównywanie relacji ceny do wydajności oraz przeprowadzanie analiz opartych na wskaźnikach, z możliwością ich konfiguracji.

Moduł Supply Chain Network Visibility stanowi podstawę wszystkich innych modułów planowania.

Lornetka zapewniająca lepszą widoczność oparta o poręcz.

Wsparcie IT w celu zoptymalizowania sieci

Moduł Network Planning and Optimization umożliwia projektowanie idealnych, wielopoziomowych sieci. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy i działania matematyczne do planowania i optymalizacji zarówno architektur sieciowych typu greenfield (na terenach niezagospodarowanych), jak i brownfield (na terenach uprzemysłowionych).

Symulacja sieci pozwala analizować plany koncepcyjne wielopoziomowych sieci dystrybucyjnych i zaopatrzeniowych. Oprogramowanie symuluje różne konfiguracje sieci (magazyny przeładunkowe, centra dystrybucyjne, magazyny, centrale) i modele działań wychodzących (dostawy bezpośrednie, konsolidacja) oraz przeprowadza analizy kosztów.

Moduł Network Planning and Optimization pozwala łatwo utworzyć optymalny projekt sieci.

Dwie ciężarówki zaopatrzeniowe jadące autostradą.

Wybór odpowiedniego rodzaju transportu

Moduł Logistics Demand Planning umożliwia prognozowanie wymaganych możliwości transportowych na podstawie danych planowania zapotrzebowania materiałowego. Oprogramowanie używa danych o zapasach magazynowych, harmonogramów dostaw i harmonogramów produkcji, aby precyzyjnie zaplanować potrzeby transportowe. Uwzględnia nawet listy materiałowe.

Kluczem jest optymalizacja interwałów dostaw. Rozwiązanie stosuje metody matematyczne, aby optymalizować interwały między odbiorami lub dostawami towarów z częstością tygodniową, dzienną lub niestandardową. Dzięki temu można zminimalizować koszty transportu i poziomy niezbędnych zapasów zarówno w odniesieniu do towarów przychodzących, jak i wychodzących.

Moduł Logistics Demand Planning zapewnia niezawodny transport przy zoptymalizowanej strukturze kosztów.

Mężczyzna korzystający z tabletu w magazynie.

Niezawodny transport w idealnych warunkach

Funkcje oferowane przez moduł Transportation Planning and Optimization umożliwiają optymalizację transportu:

 • Ustalaj idealne trasy przy użyciu funkcji optymalizacji tras transportowych na podstawie danych dotyczących lokalizacji, floty i klientów. Ręcznie modyfikuj stałe trasy pod kątem obniżenia kosztów
 • Zmniejszaj koszty frachtu, optymalizując segmentację transportu dzięki wyborowi odpowiednich kanałów transportowych.
 • Uwzględniaj wszystkie specyfikacje usług i terminy dostaw, aby wybrać odpowiedniego dostawcę usług transportowych. Korzystaj z segmentacji, aby umożliwić dostawy typu milkrun, LCL, FCL i inne.
 • Zoptymalizuj możliwości transportowe poszczególnych tras ramach dostaw i zaopatrzenia dzięki funkcjom planowania transportu. Zoptymalizowane struktury tras ułatwiają również postępowanie w przypadku nowych przetargów dotyczących usług transportowych. Zastosuj planowanie i optymalizację do dostaw typu milkrun, dostaw jednorazowych lub stałych tras.
 • Korzystaj z planowania dystrybucji, aby ułatwiać planowanie ostatniego etapu dostawy. Funkcja planowania zakładu produkcyjnego pozwala zoptymalizować pozwala zoptymalizować przydziały klientów do magazynów i skrócić trasy.

Moduł Transport Planning and Optimization pozwala zapewnić szybki, niezawodny i ekonomiczny transport.

Kobieta w okularach patrząca na ekran z tekstem.

Wszystkie stawki i umowy w jednym miejscu

Ten moduł umożliwia przejrzyste skonsolidowanie wszystkich stawek i umów frachtowych z uwzględnieniem istotnych informacji o trasach.

Oferuje też funkcje modelowania, przechowywania i aktualizowania struktur taryfowe o dowolnej złożoności. Rozbudowane opcje wyszukiwania i filtrowania obsługują aktualizowanie danych taryf i przetargów w dowolnym momencie. Rozwiązanie oferuje gotowe do użycia funkcje przetwarzania różnych rodzajów transportu: kurierskiego, lądowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, jak również funkcje uwzględniania uwzględnienie dopłat, czasu realizacji i innych elementów specyficznych dla procesu. Zdefiniowane struktury taryfowe można wykorzystywać i modyfikować pod kątem poszczególnych projektów.

Informacje o frachcie są rzetelnie obliczane na podstawie istniejących umów, z dokładnością do poszczególnych transportów i tras, z uwzględnieniem alternatywnych opcji trasy. Umowy o znaczeniu globalnym są dostępne centralnie, dotyczy to na przykład umów zawieranych przez oddziały. Uzupełnienie modułu stanowią regularne raporty oparte na indywidualnych wskaźnikach, które zwiększają przejrzystość zarządzania stawkami frachtowymi.

Grupa pracowników biznesowych za stołem z dokumentami i wykresami.

Ograniczenie wpływu na środowisko, wzmocnić działania w zakresie odpowiedzialności społecznej i utworzyć bardziej zrównoważony łańcuch dostaw

Rozwiązanie SCS pozwala śledzić emisję dwutlenku węgla generowaną przez wszystkie działania transportowe i produkcyjne, aby zidentyfikować możliwości jej zmniejszenia. Może też przyczynić się do zwiększenia wydajności: można go użyć do optymalizacji wykorzystania kontenerów, co skutkuje obniżeniem kosztów transportu, ale także poprawia wykorzystanie zasobów.

Dane dotyczące wyników zrównoważonego rozwoju można udostępniać we współpracy z dostawcami lub usługodawcami; można też wyznaczać cele zrównoważonego rozwoju i monitorować ich realizację. Wszystkie istotne dane i informacje można wykorzystać do śledzenia postępów, identyfikowania możliwości poprawy i składania sprawozdań z realizacji celów zrównoważonego rozwoju wszystkim uczestnikom procesów. Rozwiązanie SCS umożliwia również promowanie odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw.

Widok z lotu ptaka na pociąg jadący po torach w pobliżu zbiornika wodnego.

Korzyści oferowane przez rozwiązanie umożliwiają zmaksymalizowanie wydajności łańcucha dostaw

 • Identyfikacja dostawców zdolnych do obsługi dostaw typu milkrun na podstawie starszych danych logistycznych
 • Symulacje oparte na danych umożliwiające optymalizację kanałów transportowych
 • Szczegółowe statystyki dotyczące poziomu usług, kosztów i wykorzystania pojemności przy użyciu funkcji wytyczania tras
 • Obszary tras zdefiniowane pod kątem regionów odbiorów w koncepcji przewoźnika regionalnego
 • Lepsze wykorzystanie transportu dzięki trasom z wielokrotną kompletacja i typu milkrun
 • Zminimalizowanie kosztów transportu i niezbędnych zapasów dzięki zintegrowanemu planowaniu rytmu i częstości dostaw
 • Planowanie dostaw na czas (just-in-time) i zgodnie z sekwencją (just-in-sequence)

Dowiedz się więcej