Kilka osób patrzy na symulację Simcenter CFD na wielu ekranach.

Simcenter

Wstępne i końcowe przetwarzanie elementów skończonych

Oprogramowanie Simcenter oferuje narzędzia pozwalające skrócić czas przygotowywania modeli analizy metodą elementów skończonych i zająć się w większym stopniu analizą wyników.

Szybsze przygotowywanie modeli

Proces symulacji metodą elementów skończonych obejmuje różne etapy przygotowania modelu, często nazywane preprocessingiem, oraz analizę wyników, często określaną mianem postprocessingu. Etapy preprocessingu obejmują importowanie, upraszczanie i czyszczenie geometrii CAD, tworzenie siatki elementów skończonych, definiowanie obciążeń i warunków brzegowych, a także parametrów obliczeniowych. Preprocessing jest często najdłuższym i najbardziej czasochłonnym etapem w procesie symulacji.

Rozwiązanie Simcenter może umożliwić przeznaczenie dodatkowego czasu na ocenę wydajności produktu, a skrócenie czasu przygotowania modeli. Szybko przechodź od danych geometrycznych z różnych systemów CAD do pełnego, gotowego do pracy modelu analitycznego, używając narzędzi do edycji geometrii CAE, kompleksowego tworzenia siatek, zarządzania złożeniami elementów skończonych, pracy z różnymi solwerami CAE, szybkiego postprocessingu wyników symulacji oraz raportowania. Efektywnie i szybko wykonuj pre- i postprocessing modeli symulacji na potrzeby dokładnych i szybkich solwerów symulacji, aby moc przeznaczać więcej czasu na opracowywanie symulacji.

Model 3D ramy samochodu z mapowaniem cieplnym.

Możliwości wstępnego i końcowego przetwarzania elementów skończonych

Usuwanie cech i edycja geometrii

Importuj modele CAD z dowolnego źródła. Łatwo usuwaj cechy geometrii CAD, aby usunąć fragmenty powierzchni i inne szczegółowe geometrie, które nie mają znaczenia dla symulacji. Użyj abstrakcyjnej geometrii bryłowej dla modeli cienkościennych, aby utworzyć powierzchnie środkowe podczas tworzenia siatki powłoki 2D.

Model 3D ramy karoserii

Siatka elementów skończonych

Wydajne twórz siatki modeli za pomocą wielu funkcji modelowania i ręcznego generowania siatek elementów 1D, 2D i 3D oprócz różnych technik stosowania warunków obciążeń i granicznych. Zdefiniowane przez użytkownika zmiany geometrii, siatki i warunki graniczne są powiązane z projektem bazowym, co oznacza, że po zmianie geometrii projektu bazowego można szybko zaktualizować model. Taka strategia w znacznym stopniu skraca proces modelowania podstawowego, zapewniając duże oszczędności czasu w kontekście wielu iteracji projekt-analiza.

Obraz 3D ramy nadwozia furgonetki

Przetwarzanie końcowe wyników i raportowanie

Łatwo wizualizuj, animuj i raportuj wyniki symulacji. Narzędzia Simcenter do przetwarzania wstępnego i końcowego zawierają polecenia wymagane do szczegółowego zrozumienia, co dzieje się z modelem. Możesz także eksportować obrazy i animacje o wysokiej rozdzielczości, a także automatyzować tworzenie raportów, aby udostępniać je różnym interesariuszom rozwoju.

Analiza liniowa konstrukcji mechanicznej

Automatyzacja i skalowalność

Firmy coraz częściej korzystają z symulacji. Dlatego też szukają możliwości przyspieszania procesów analizy i zwiększania wydajności. Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności symulacji jest zarejestrowanie, znormalizowanie i zautomatyzowanie powtarzanych procesów CAE. Oprogramowanie Simcenter pozwala organizacjom na zarejestrowanie pracy doświadczonych analityków i udostępnianie tej wiedzy innym pracownikom w postaci kreatorów lub szablonów.

Obraz 3D kolektora silnika samochodu

modelowanie kompozytów laminowanych,

Potrzeba opracowywania lżejszych i bardziej wytrzymałych produktów zachęca producentów do stosowania materiałów kompozytowych. Jednakże tworzenie prototypów wykonanych z materiałów kompozytowych jest niezwykle kosztowne, więc istotną rolę w opracowywaniu nowych produktów wykonanych z kompozytów warstwowych odgrywają symulacje.

Dzięki stałemu rozwojowi modeli materiałów i typów elementów oprogramowanie Simcenter to czołowe rozwiązanie w zakresie analiz materiałów kompozytowych. Rozwiązanie Simcenter przyspiesza cały proces symulacji materiałów laminatów, oferując dostęp do funkcji projektowania kompozytów, dokładnych solwerów oraz kompleksowego przetwarzania końcowego.

Obejrzyj webinar

Komputerowy obraz kompozytu laminatowego poddawanego testom wytrzymałościowym
Przykład wdrożenia

Systemy kosmiczne Lockheed Martin

Rozwiązania Simcenter Femap i Nastran odegrały kluczową rolę w projektowaniu statku kosmicznego NASA Orion. Sześćdziesięcioosobowy zespół analityków wykorzystał zintegrowany solwer oraz procesor wstępny końcowy do optymalizacji projektu następcy promu kosmicznego.

NASA’s new Orion spacecraft
Case Study

Simcenter Femap with Nastran plays a critical role in the design of NASA’s new Orion spacecraft

Firma:Lockheed Martin Space Systems

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:Denver, Colorado, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap