1. Home

Simcenter

Możliwości: rozwiązania do testowania i symulacji

Oprogramowanie do symulacji i rozwiązania do testowania zapewniają możliwości potrzebne do zbudowania i utrzymania cyfrowego bliźniaka. Łączy multidyscyplinarne analizy projektowe, symulacje projektowe oraz testy z inteligentnymi funkcjami raportowania i narzędziami analitycznymi, aby pomóc przewidzieć rzeczywiste zachowanie produktu.

Funkcje rozwiązać Simcenter do symulacji obliczeniowej mechaniki płynów i cieplnej

Analiza mechaniki płynów (CFD)

Rzeczywiste działanie wielu produktów zależy od ich wzajemnych oddziaływań z płynami: gazami, cieczami lub ich połączeniem. Rozwiązanie do symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oferuje możliwość symulowania i prognozowania przepływu oraz przekazywania ciepła. Jednak w obliczu stale rosnącej złożoności produktu analizowanie tych zjawisk w izolacji od innych danych produktu nie jest już wystarczające.

Aby przekształcić złożoność w przewagę konkurencyjną, inżynierowie zajmujący się analizami CFD muszą być w stanie modelować szeroki zakres zjawisk fizycznych związanych z płynami: od przepływów reaktywnych po aeroakustykę, od przepływów wielofazowych po dynamikę cząstek, od chłodzenia układów elektronicznych po aerodynamikę.

Rozwiązania Simcenter do symulacji mechaniki płynów i termicznej pozwalają wirtualnie prognozować nawet najbardziej złożone zagadnienia związane z mechaniką płynów i przekształcać wynikające z nich spostrzeżenia w innowacje produktowe.

Dowiedz się więcej o analizie mechaniki płynów (CFD)

Wierność geometryczna i technologia zautomatyzowanego tworzenia siatki CFD

Dokładne prognozowanie działania jest uzależnione od precyzyjnego odwzorowania geometrii w symulacjach CFD. W warunkach stałej presji na coraz szybsze wprowadzanie produktów na rynek przygotowanie geometrii i siatek obliczeniowych na potrzeby symulacji CFD musi przebiegać błyskawicznie. Szybka, niezawodna, powtarzalna, zautomatyzowana technologia tworzenia siatki z wysokim poziomem wierności odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu tego procesu.

Dzięki najnowocześniejszej technologii rozwiązania Simcenter do symulacji mechaniki płynów i termicznej umożliwiają symulowanie rzeczywistego zachowania z zastosowaniem rzeczywistej geometrii i bardzo wiernym odwzorowaniem powierzchni.

Symulacja CFD zintegrowana ze środowiskiem CAD

Symulacja CFD zintegrowana ze środowiskiem CAD jest technologią o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia wpływu zmian geometrii lub warunków brzegowych na mechanikę płynów i właściwości termiczne produktu na wczesnym etapie procesu rozwoju. Technologia symulacji CFD zintegrowanych ze środowiskiem CAD umożliwia projektantom przeprowadzanie szybkich i częstych analiz warunkowych oraz generowanie wnikliwych raportów na preferowanej platformie CAD w celu odpowiedniego ukierunkowania procesu projektowania.

Rozwiązania Simcenter udostępniają możliwości oferowane przez analizę mechaniki płynów wszystkim projektantom. Mogą oni używać funkcji symulacji CFD wbudowanych w środowisko CAD bezpośrednio w oprogramowaniu NX, Creo, CATIA V5 lub Solid Edge, aby szybko zbadać pełny potencjał swoich pomysłów, bez zakłócania procesu projektowania.

Dowiedz się więcej o symulacji CFD zintegrowanej ze środowiskiem CAD

Automatyzacja symulacji CFD i badanie projektu

Stymulacja opracowywania innowacyjnych produktów wymaga przyspieszenia procesu identyfikowania lepszych projektów. Warunkiem wstępnym przeprowadzenia badań projektu są zautomatyzowane i niezawodne, kompleksowe procesy analiz CFD, które pozwalają inżynierom bezproblemowo i błyskawicznie przechodzić od projektu w środowisku CAD do wyników analiz. Odkrywanie różnych możliwości projektowych wymaga analiz CFD obejmujących proste przesiewanie projektów i projektowanie eksperymentów (DoE) aż po wyrafinowane techniki optymalizacji.

Rozwiązania Simcenter pozwalają odkrywać nowe możliwości dzięki optymalizacji topologii opartej na przepływie, w pełni zautomatyzowanym przepływom informacji dotyczących symulacji CFD i zintegrowanym funkcjom badania projektu. Możesz badać setki projektów z poziomu narzędzia CFD i szybciej wprowadzać innowacje bez konieczności stosowania skomplikowanych scenariuszy ani dysponowania specjalistyczną wiedzą w zakresie optymalizacji.

Widok symulacji CFD.

Szybkie, elastyczne i skalowalne obliczenia CFD oraz modele licencjonowania

Analiza mechaniki płynów (CFD) jest zasobochłonną metodą symulacji. W zależności od złożoności przeprowadzanej symulacji CFD inżynierowie muszą być w stanie wybrać najbardziej odpowiedni sprzęt do wykonania symulacji: od lokalnej stacji roboczej po duży komputer o wysokiej wydajności obliczeniowej (HPC) w chmurze. Wyzwaniem dla inżynierów zajmujących się analizami CFD jest przyspieszenie procesu przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności kosztowej i energetycznej. Można to osiągnąć tylko dzięki wysoce skalowalnym, a jednocześnie elastycznym rozwiązaniom komputerowym i modelom licencjonowania.

Portfolio Simcenter oferuje szybkie, elastyczne i skalowalne rozwiązania, pozwalające na wykonywanie symulacji CFD na optymalnej konfiguracji sprzętowej dla danego projektu. Można uruchomić szybkie zadanie na stacji roboczej, wykorzystać przetwarzanie danych w chmurze lub płynnie przełączać się między przyspieszeniem symulacji CFD obsługiwanych przez procesory CPU lub GPU. Skorzystaj z innowacyjnych, przystępnych cenowo i konfigurowalnych opcji licencjonowania, aby zaspokoić potrzeby w zakresie symulacji CFD dla danego projektu.

Sprzęt używany do przetwarzania danych symulacji CFD.

Postprocessing, analiza danych i wizualizacja w analizie CFD

Aby opracowywać innowacje, inżynierowie zajmujący się symulacjami CFD muszą przyspieszyć podejmowanie decyzji na podstawie zaawansowanych analiz danych. Decyzje projektowe często sprowadzają się oceny liczbowych kryteriów jakości: istotne decyzje projektowe podejmuje się na podstawie danych dotyczących maksymalnych temperatur, współczynników oporu powietrza lub minimalnych prędkości. Kiedy te dane są potrzebne, muszą być dostępne jak najszybciej.

Jednak w warunkach stale rosnącej złożoności postprocessing symulacji CFD musi wykraczać poza dane liczbowe, aby skuteczniej przedstawić działanie produktu w jego naturalnym środowisku wszystkim uczestnikom procesu.

Dlatego też portfolio Simcenter oferuje kompleksowy pakiet funkcji postprocessingu symulacji CFD, umożliwiający szybką i łatwą analizę złożonych symulacji. Pozwala to wyodrębniać cenne informacje na podstawie złożonych danych, łatwiej zrozumieć nieintuicyjne wyniki, identyfikować przyczyny i skutki dotyczące działania produktu oraz łatwo porównywać wiele projektów, aby podejmować lepsze decyzje oparte na danych. Wysokowydajna wizualizacja i możliwości oferowane przez rzeczywistość wirtualną umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji projektowych i zwiększają widoczność wyników dla wszystkich uczestników procesu dzięki zaawansowanym funkcjom przedstawiania danych inżynieryjnych.

Symulacja chłodzenia układów elektronicznych

Projektowanie termicznych aspektów układów elektronicznych ma kluczowe znaczenie dla opracowywania niezawodnych produktów, spełniających stawiane im cele w zakresie kosztów i efektywności działania. Wraz ze rozwojem złożoności, postępem miniaturyzacji i wzrostem gęstości mocy inżynierowie muszą dokładnie prognozować temperaturę i przepływ płynu. Muszą również być w stanie oceniać efektywność chłodzenia już na wczesnych etapach rozwoju produktu, aby projektować wydajne rozwiązania zarządzania termicznego zapewniające skuteczne rozpraszanie ciepła.

Portfolio Simcenter oferuje wiodące oprogramowanie do symulacji CFD zawierające specjalne funkcje symulowania chłodzenia układów elektronicznych na poziomie pakietów układów scalonych, płytek drukowanych (PCB), szaf i obudów serwerów oraz dużych centrów danych.

Rozwiązania Simcenter pozwalają skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, eliminując przeprojektowywanie płytek i zmniejszając koszty budowania prototypów układów elektronicznych chłodzonych powietrzem i cieczą, dzięki modelowaniu konwekcji, przewodzenia, promieniowania i obciążeń cieplnych spowodowanych przez promienie słoneczne. Rozwiązania Simcenter do testów termicznych umożliwiają kalibrację modelu termicznego pakietu w celu uzyskania najwyższej dokładności.

Dowiedz się więcej o symulacji chłodzenia układów elektronicznych

Widok portfolio Simcenter obejmującego oprogramowanie do symulacji CFD z funkcjami symulowania chłodzenia układów elektronicznych, płytek PCB, szaf serwerowych i centrów danych.

Chemia obliczeniowa

Umożliwienie innowacji materiałowych w dynamicznie zmieniającym się środowisku wymaga dostępu do zestawu narzędzi chemii obliczeniowej obejmującego całą hierarchię skal materiałowych. Szybkie i dokładne prognozowanie właściwości fizykochemicznych złożonych mieszanin może zmienić zasady gry zarówno w procesie rozwoju materiałów, jak i pod względem zwiększenia wierności symulacji mechaniki płynów.

Portfolio Simcenter oferuje najlepsze w branży oprogramowanie do chemii obliczeniowej, umożliwiające szybkie i dokładne prognozowanie procesów reakcji chemicznych i właściwości materiałów. Dzięki jego wyjątkowej architekturze inżynierowie mają możliwość modelowania systemów na poziomie od kwantowego do mezoskalowego w ramach jednego rozwiązania, uzyskując szybką i dokładną cyfrową reprezentację formuł materiałowych układów oraz wypełniając lukę w ciągłości opisu mechaniki płynów i właściwości termicznych.

Dowiedz się więcej o chemii obliczeniowej

Widok oprogramowania Simcenter do chemii obliczeniowej.

Funkcje symulacji elektromagnetycznej

Pola elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości

Symulacje pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości w rozwiązaniu Simcenter umożliwiają symulowanie różnych urządzeń do konwersji energii, w tym silników elektrycznych, generatorów, transformatorów, siłowników i innych. Umożliwia to inżynierom optymalizację konwersji energii z niskimi stratami (wysoką wydajnością) i wysoką przepustowością, przy jednoczesnym uwzględnieniu nielinearności materiału, histerezy, efektów termicznych i komponentów ruchomych. Rozwiązanie obsługuje solwery stanów statycznych, harmonicznych i nieustalonych.

Dowiedz się więcej o polach elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości.

Zrzut ekranu symulacji pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości w rozwiązaniu Simcenter.

Pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości

Rozwiązania Simcenter do symulacji pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości obsługują analizy elektromagnetyczne stosowane w kontekście propagacji fal i zastosowań w antenach, radarach ADAS, zelektryfikowanych układach napędowych, do rozmieszczania czujników itp. W wielu przypadkach fale elektromagnetyczne są wykorzystywane w kontekście transmisji danych. Często takie fale mogą być niepożądane i mogą powodować problemy z kompatybilnością rozwiązywane za pomocą analiz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). Obsługiwane są zarówno solwery pełnofalowe, jak i asymptotyczne.

Dowiedz się więcej o polach elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości

Symulacja CD anten, radarów ADAS, zelektryfikowanych układów napędowych i rozmieszczenia czujników.

Projektowanie maszyn elektrycznych

Projektowanie maszyn elektrycznych jest coraz istotniejsze zarówno ze względu na osiągi, jak i zrównoważony rozwój. Portfolio Simcenter oferuje multidyscyplinarne rozwiązania do walidacji projektów maszyn elektrycznych od wczesnego etapu opracowywania koncepcji do integracji systemów, a także szczegółowe analizy w dziedzinie inżynierii osiągów, w tym modele do walidacji strategii sterowania. Przy ich użyciu można symulować zarówno elektromagnetyczne, jak i termiczne aspekty silników elektrycznych.

Dowiedz się więcej o projektowaniu maszyn elektrycznych

Symulacja projektu maszyny elektrycznej realizowana w rozwiązaniu Simcenter.

Funkcje testów fizycznych w oprogramowaniu Simcenter

Testowanie akustyczne

Nasze rozwiązania w zakresie testowania akustycznego, obejmujące najszerszy zakres zastosowań przemysłowych i zadań inżynieryjnych, a jednocześnie zgodne z najnowszymi standardami międzynarodowymi, dostosowują się do wymagań specyficznych dla danego projektu. Projektuj innowacyjne produkty wyróżniające się atrakcyjnym profilem akustycznym, opierając się na specjalistycznej wiedzy zawartej w rozwiązaniu Simcenter Testlab.

Dowiedz się więcej o testowaniu akustycznym
Obejrzyj webinar

Grupa osób patrzących na narzędzie Simcenter do testowania akustycznego na ekranie.

Systemy do pozyskiwania danych

Do testowania i pomiarów używa się dużo sprzętu. Bez względu na to, skąd pochodzi sprzęt, wymagania są zawsze podobne: musi być łatwy w konfiguracji, solidny, elastyczny, precyzyjny i niezawodny. Usprawnij procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów wielodomenowych od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia, analizowania i raportowania danych.

Naszą ofertę miniaturowych wstrząsarek i źródeł dźwięku, przetworników i czujników różnych firm, sprzętu do pozyskiwania danych oraz rozwiązań do lokalizacji źródeł dźwięku zaprojektowano tak, aby ułatwić konfigurację u uprawnić przeprowadzanie testów.

Dowiedz się więcej o systemach do pozyskiwania danych

Szeroka gama sprzętu do pozyskiwania danych.

Testy trwałości

Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania Simcenter w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.

Osoba jadąca quadem po wiejskiej drodze.

Testy materiałowe

Dobra znajomość zaawansowanych materiałów stosowanych w innowacyjnych produktach jest niezbędnym warunkiem szybkiego i responsywnego procesu rozwoju produktu. Nasze rozwiązania do testowania materiałów pozwalają dokładnie określać właściwości mechaniczne i akustyczne nowych i innowacyjnych materiałów oraz komponentów. Te informacje są następnie wykorzystywane w modelach symulacji, umożliwiając porównywanie różnych materiałów lub pomagając ulepszyć istniejące produkty.

Dowiedz się więcej o testach materiałowych

Inżynier wykonujący testy materiałowe przy użyciu narzędzia.

Testowanie systemu oparte na modelu

Przyspiesz inżynierię systemów dzięki zintegrowaniu narzędzi do testowania i symulacji. Zmaksymalizuj spójność narzędzi i metod stosowanych w całym cyklu rozwoju. Dzięki integracji testów i symulacji w jednym środowisku w celu sprawdzania poprawności działania produktu można zmniejszyć koszty testowania i ryzyko, zwiększyć produktywność i uzyskać dodatkowy wgląd w system. Testowanie systemów oparte na modelu maksymalizuje spójność stosowanych narzędzi i metod, zapewniając jednocześnie wysoce zwinne mechatroniczne środowisko inżynierii systemu. Umożliwia również ocenę konkretnych atrybutów przy użyciu modeli wirtualnych, połączonych modeli wirtualno-fizycznych i prototypów fizycznych.

Dowiedz się więcej o testowaniu systemów opartym na modelu

Mężczyzna przy komputerze, pracujący z oprogramowaniem Simcenter do testowania systemów.

Eksploatacyjne testy parametrów NVH

Przeprowadzaj efektywne oceny sygnatury akustycznej produktów, w rzeczywistych warunkach pracy i przy minimalnych opóźnieniach. Nasze intuicyjne i skalowalne rozwiązanie do eksploatacyjnych testów hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) pomaga wykonywać szybkie i wiarygodne pomiary, od rozwiązywania problemów po wielodomenowe kampanie testowe. Zwiększ efektywność kosztową ocen parametrów NVH, łącząc skalowalny sprzęt do wykonywania pomiarów z najnowocześniejszym oprogramowaniem do przetwarzania i analizy danych.

Dowiedz się więcej o eksploatacyjnych testach NVH

Inżynier wykonujący eksploatacyjne testy parametrów NVH samochodu przy użyciu narzędzia Simcenter.

Testowanie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ma znaczenie w całym cyklu życia produktu, od określania danych wejściowych do projektu, produkcji, zapewnienia jakości i wreszcie hal montażowych oraz półek sklepowych klientów. Nasze akredytowane zgodnie z norma ISO 17025 i niezależne centrum testowe oferuje szeroką gamę testów komponentów i systemów bezpieczeństwa: od kasków po kompletne systemy zabezpieczające. Oprócz testów w trakcie procesu rozwoju przeprowadzamy ostateczną i niezależną weryfikację zgodności produktu z globalnymi standardami.

Poza testami określonych komponentów bezpieczeństwa wykonujemy też ogóle testy bezpieczeństwa pojazdu. Bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu, dostarczamy oprogramowanie symulacyjne oraz wiedzę i narzędzia do opracowywania, projektowania, testowania i walidacji różnych systemów bezpieczeństwa biernego i aktywnego. Nasze placówki testowe są w pełni wyposażone do wykonywania pełnego zakresu testów na potrzeby branży motoryzacyjnej, zarówno do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu.

Dowiedz się więcej o testach bezpieczeństwa

Pojazd przechodzący testy bezpieczeństwa.

Testy jakości

Prowadź solidne i niezawodne testy jakości podczas produkcji. Rozwiązanie Simcenter Anovis łączy niezbędne czujniki, precyzyjny sprzęt do rejestrowania dźwięków i drgań, funkcje inteligentnej analizy sygnałów oraz elastyczne oprogramowanie sterujące stanowiskiem testowym. Pozwala to prowadzić szczegółowe testy i formalnie wykazać, że dana część odpowiada specyfikacjom, a maszyna działa w bezpieczny sposób.

Dowiedz się więcej o testach jakości

Testowanie układów wirujących

Rozwiązania do testowania układów wirujących pozwalają zoptymalizować ich działanie dzięki uzyskiwaniu i analizowaniu danych wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii sterowania na jakość dźwięku, drgania (skrętne) i efektywność energetyczną. Nasz multidyscyplinarny system testowania pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć niezawodność danych i zmaksymalizować wgląd w nie, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistej eksploatacji.

Dowiedz się więcej o testowaniu układów wirujących
Obejrzyj webinar

Testy motocykla w tunelu aerodynamicznym.

Testy wstrząsów i drgań

Wybierz wszechstronne rozwiązanie do dynamicznych testów środowiskowych, obejmujące narzędzia do rutynowej kwalifikacji drgań oraz efektywny, szybki i wielokanałowy system sterowania wstrząsarką w pętli zamkniętej, z równoległym pozyskiwaniem danych i rozbudowanymi możliwościami analizy.

Dowiedz się więcej o testach wstrząsów i drgań
Obejrzyj webinar

Inżynier używający komputera z wieloma ekranami w centrum testowym.

Testy dynamiki konstrukcji

Skorzystaj z zasobów firmy tradycyjnie oferującej najnowocześniejsze zdobycze wiedzy inżynieryjnej i zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych. Dowiedz się, jak złożenie komponentu lub produktu reaguje pod obciążeniem, dzięki technologii cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Pomiar przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń 3D w pełnym polu i w dowolnych miejscach jednocześnie, pod dowolnym obciążeniem, przy użyciu zaledwie dwóch kamer, pozwala skrócić cykle programowania i zwiększyć ich responsywność.

Dowiedz się więcej o testowaniu dynamiki konstrukcji
Obejrzyj webinar

Inżynier przeprowadzający testy dynamiki konstrukcji komponentu.

Testy termiczne

Rodzina rozwiązań sprzętowych do charakteryzacji termicznej zapewnia dostawcom komponentów i systemów możliwość dokładnego i wydajnego testowania, mierzenia i charakterystyki termicznej półprzewodnikowych układów scalonych, pojedynczych i szeregowych diod LED, pakietów piętrowych i wielokostkowych, modułów energoelektronicznych, właściwości materiałów termoprzewodzących (TIM) oraz kompletnych systemów elektronicznych poprzez testowanie komponentów na miejscu.

Nasze rozwiązania sprzętowe bezpośrednio mierzą faktyczne krzywe ogrzewania lub chłodzenia urządzeń zawierających pakiety półprzewodników, w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym, zamiast sztucznie komponować je na podstawie wyników kilku indywidualnych testów. Dokonywany w ten sposób pomiar rzeczywistej termicznej reakcji w stanie nieustalonym jest znacznie bardziej wydajny i dokładny, co zwiększa dokładność pomiarów termicznych niż metody pomiarów w stanie ustalonym. Pomiary należy wykonać tylko raz w odniesieniu do próbki, bez konieczności powtarzania ich ze średnią częstością jak w przypadku metod w stanie ustalonym.

Przeczytaj więcej o testach termicznych
Obejrzyj webinar

Widok sprzętu Simcenter Micred Powertester.

Analiza ścieżki przejścia

Określaj ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalaj, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Wykonaj analizę ścieżki przejścia (TPA) w celu zidentyfikowania i oceny strukturalnych i powietrznych dróg przekazywania energii, od źródła wzbudzenia do lokalizacji danego odbiornika. Analiza TPA pozwala określić ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalić, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Po określeniu ilościowym źródeł i ścieżek oraz utworzeniu ich modeli optymalizacja wibroakustyki oraz parametrów hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania (NVH) systemu staje się stosunkowo prostym zadaniem projektowym.

Dowiedz się więcej o analizie ścieżki przejścia
Obejrzyj webinar

Widok analizy ścieżki przejścia (TPA) wykonywanej w oprogramowaniu Simcenter Testlab.

Skalowalne zarządzanie danymi testowymi i ich analiza

Dział testów generuje ogromną ilość danych. Konwersja, wizualizacja i analiza wyników testów stanowią czasochłonne zadania, które często wymagają specyficznej wiedzy. Aplikacje Simcenter Testlab to doskonałe narzędzia, które usprawniają procesy gromadzenia i analizy danych oraz raportowania.

Dowiedz się więcej o skalowalnym zarządzaniu danymi testowymi i analizach

Mężczyzna i kobieta patrzący na ekran komputera.

Funkcje rozwiązania Simcenter do symulacji systemów

Platforma symulacji systemów

Oprogramowanie Simcenter Systems oferuje najnowocześniejszą, otwartą i przyjazną dla użytkownika platformę wielodomenowej symulacji systemów, która pozwala modelować, uruchamiać i analizować złożone systemy oraz ich komponenty. Wysoce efektywne funkcje, narzędzia do analizy i optymalizacji są wbudowane w zaawansowane i łatwe w użyciu środowiska, aby zapewnić wydajną, wielodomenową symulację systemów 1D, pozwalającą uzyskać niezawodny projekt. Platforma skutecznie łączy się z wieloma rozwiązaniami CAE 1D i 3D oraz pomaga szybko pobierać i eksportować modele w czasie rzeczywistym. Zapewnia również spójne i ciągłe ramy obsługi modelu w pętli (MiL), oprogramowania w pętli (SiL) oraz sprzętu w pętli (HiL).

Dowiedz się więcej o platformie symulacji systemów

Symulacja instalacji elektrycznej

Można symulować i integrować układy elektryczne i elektromechaniczne od projektu koncepcji aż po walidację elementów sterowania. Oprogramowanie Simcenter Systems pomoże zoptymalizować dynamiczne działanie systemów mechatronicznych, przeanalizować zużycie energii oraz zaprojektować i zweryfikować strategie sterowania urządzeniami elektrycznymi w branży motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej oraz sprzętu ciężkiego.

Dowiedz się więcej o symulacji instalacji elektrycznych

Symulacja układu hydraulicznego/pneumatycznego

Zoptymalizuj charakterystykę dynamiczną elementów hydraulicznych i pneumatycznych, jednocześnie ograniczając tworzenie fizycznych prototypów do tych absolutnie niezbędnych. Szeroka gama komponentów, funkcji i specjalistycznych narzędzi dostępnych w rozwiązaniach Simcenter pozwala modelować systemy dla dużej liczby zastosowań, na przykład mobilne hydrauliczne systemy wykonawcze, układy przeniesienia napędu oraz układy paliwowe i klimatyzację w samolotach.

Obszerne biblioteki komponentów wspierają bardziej i mniej doświadczonych użytkowników w procesach ogólnego i szczegółowego modelowania układów. Bezproblemowa komunikacja między bibliotekami daje szansę na zaprojektowanie dowolnego układu hydraulicznego/pneumatycznego i połączenie go z układem sterowania i innymi powiązanymi elementami w ramach jednej platformy.

Dowiedz się więcej o symulacji układu hydraulicznego/pneumatycznego

Symulacja systemu mechanicznego

Zarządzaj rosnącą złożonością inżynieryjną zintegrowanych systemów mechanicznych. Oprogramowanie Simcenter Systems udostępnia najnowocześniejsze techniki modelowania, które pozwalają prowadzić wielowymiarowe (1D, 2D i 3D) symulacje dynamiczne. Umożliwia badanie sztywnych lub elastycznych brył i złożonych tarć nieliniowych poprzez analizę zjawisk o niskiej lub wysokiej częstotliwości oraz uwzględnienie sprzężenia między konstrukcjami mechanicznymi i ruchem spowodowanym przez źródła elektryczne lub hydrauliczne.

Dowiedz się więcej o symulacji systemu mechanicznego

Schemat symulacji systemu mechanicznego w rozwiązaniu Simcenter.

Symulacja systemu termicznego

Rozwiązanie Simcenter Systems pomaga zmaksymalizować wydajność termiczną w kontekście systemów HVAC i komfortu w kabinie, zarządzania termicznego pojazdu, systemów kontroli środowiska lub innych systemów termicznych. Zaawansowane funkcje postprocessingu, które pozwalają graficznie zwizualizować przepływy energii w systemie, pomagają skutecznie optymalizować efektywność energetyczną i badać integrację systemów odzyskiwania energii oraz ich wpływ na osiągi i zużycie energii. Możesz wykorzystać oprogramowanie, aby odzwierciedlić rzeczywiste środowisko operacyjne swojego systemu, z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem podczas projektowania i walidacji strategii kontroli temperatury.

Dowiedz się więcej o symulacji systemu termicznego

Symulacja układów napędowych

Wielodomenowe podejście do symulacji systemów umożliwia badanie wielu różnych architektur i technologii. Technologie obsługiwane przez funkcje modelowania w oprogramowaniu Simcenter to na przykład elektryfikacja układów napędowych dla branży motoryzacyjnej, systemy startowe wielokrotnego użytku dla branży kosmicznej oraz wykorzystanie gazu LNG na statkach. Możesz projektować układy napędowe i oceniać ich wpływ na różne wskaźniki, takie jak poziom energii generowanej na pokładzie lub emisja zanieczyszczeń, wykonując pełną analizę zależności systemowych w ramach jednej platformy.

Dowiedz się więcej o symulacji układów napędowych

Symulacja systemu termiczno-przepływowego

Zoptymalizuj wydajność systemów termiczno-przepływowych, zapewniając jednocześnie ich bezpieczną pracę. Przy użyciu rozwiązania Simcenter Systems można symulować dynamiczne zachowanie systemów termiczno-przepływowych dowolnej wielkości i złożoności, analizować złożone zjawiska fizyczne, mające kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i wydajnej pracy, oraz ponownie wykorzystywać cyfrowe bliźniaki w fazie eksploatacji systemu do monitorowania jego działania w czasie rzeczywistym w celu uzyskania maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa.

Rozwiązanie Simcenter Systems umożliwia wymiarowanie i równoważenie przemysłowych systemów gazowych, systemów chłodzenia zakładów przemysłowych, obiegów Rankine'a do wytwarzania energii, morskich systemów balastowych lub dużych systemów dystrybucji i rurociągów, a wszystko to przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i skróceniu czasu wprowadzania na rynek.

Dowiedz się więcej o symulacji systemów termiczno-przepływowych

Integracja systemów

Rozwiązanie Simcenter Systems oferuje integrację różnych narzędzi symulacji w całym cyklu życia systemu, od wczesnego projektowania do fazy operacyjnej. Pozwala to zapewnić ciągłość cyfrową i zwiększyć wydajność przepływów informacji oraz współpracy między różnymi działami. Rozwiązanie Simcenter Systems obsługuje połączenia z systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i danymi geometrycznymi, współsymulacje między narzędziami CAE 1D i 3D, badanie przestrzeni projektu, proces rozwoju funkcji sterowania oparty na modelu i interakcje między różnymi systemami przy użyciu interfejsu FMI (Functional Mockup Interface).

Dowiedz się więcej o integracji systemów

Grafika przedstawiająca ścieżkę obwodu z mapą cieplną Simcenter FLOEFD określonego złącza w tym obwodzie.

Tworzenie modeli zredukowanego rzędu

Rozwiązania Simcenter obsługują tworzenie modeli zredukowanego rzędu (ROM) w intuicyjnym interfejsie zapewniającym najlepsze techniki redukcji na podstawie uczenia maszynowego, algebry liniowej i statystyki. Model ROM zajmuje niewiele miejsca, jest neutralny pod względem używanych narzędzi i może być obsługiwany w czasie rzeczywistym, co pozwala na wykorzystanie go jako wykonywalnego cyfrowego bliźniaka we wszystkich fazach cyklu życia produktu, aby podejmować lepsze decyzje i uzyskać lepsze działanie.

Dowiedz się więcej o narzędziu do tworzenia modeli ROM

Synchronizacja procesu symulacji systemów

Simcenter System Analyst to rozwiązanie oparte na współpracy, które pomaga zmaksymalizować zwrot z inwestycji w rozwój modelu, udostępniając modele i rozszerzając wykorzystanie modelu w całej firmie. Pozwala to uzyskać lepszą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu w zakresie rozwoju produktu i zarządzania projektami.

Bazując na działaniach związanych modelowaniem wykonanych przez autorów modeli i ekspertów z poszczególnych dziedzin, oprogramowanie Simcenter System Analyst pozwala architektom systemów przygotować architektury i biblioteki modeli, a także odpowiednie zadania pre- i postprocessingu. Zespoły projektowe mogą korzystać z tych samych modeli i architektur do oceny setek wariantów systemu z różnymi opcjami projektowymi oraz do zrównoważenia działania systemów mechatronicznych w celu spełnienia określonych wymagań projektu bez uszczerbku dla jakości i wydajności.

Oprogramowanie Simcenter System Analyst może być wdrożone przez każde przedsiębiorstwo przemysłowe; umożliwia przy tym zachowanie ciągłości modelu bez zmiany łańcucha narzędzi.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Simcenter System Analyst

Zarządzanie modelami symulacji systemów

Klient aplikacji Simcenter do symulacji systemów dla Git pomaga wszystkim członkom społeczności symulacji systemów współpracować ze sobą w sposób ułatwiający codzienne zarządzanie zasobami symulacji, w tym rozdzielanie, wersjonowanie i kontrolę dostępu opartą na rolach. Korzystanie z klienta dla Git pozwala również śledzić zależności, powiązaną zawartość i wszystkie inne dane zawarte w modelu, pozwalając uzyskać dokładną reprezentację domeny symulacji systemu. Za pomocą zoptymalizowanych algorytmów przesyłania danych i wyszukiwania w połączeniu z wydajnym i w pełni zintegrowanym środowiskiem użytkownika można wdrażać tworzenie modeli współpracy w najbardziej efektywny sposób.

Dowiedz się więcej o kliencie dla Git

Pulpit modeli w oprogramowaniu Simcenter Amesim

Funkcje rozwiązania Simcenter do symulacji mechaniki

Pre-/postprocessing MES

Proces symulacji obejmuje różne etapy przygotowania modelu, często nazywane preprocessingiem, oraz analizę wyników, często określaną mianem postprocessingu. Etapy preprocessingu obejmują importowanie, upraszczanie i czyszczenie geometrii CAD, tworzenie siatki elementów skończonych (ES), definiowanie obciążeń i warunków brzegowych, a także parametrów obliczeniowych. Preprocessing jest często najdłuższym i najbardziej czasochłonnym etapem w procesie symulacji.

Oprogramowanie Simcenter oferuje narzędzia pozwalające skrócić czas przygotowywania modeli analitycznych i zająć się w większym stopniu analizą wyników. Szybko przechodź od danych geometrycznych z różnych systemów CAD do pełnego, gotowego do pracy modelu analitycznego, używając narzędzi do edycji geometrii CAE, kompleksowego tworzenia siatek, zarządzania złożeniami MES, pracy z różnymi solwerami CAE, szybkiego postprocessingu wyników symulacji oraz raportowania. Efektywnie i szybko wykonuj pre- i postprocessing modeli symulacji na potrzeby dokładnych i szybkich solwerów symulacji, aby moc przeznaczać więcej czasu na opracowywanie symulacji.

Dowiedz się więcej o pre-/postprocessingu MES

Model 3D ramy samochodu z mapowaniem cieplnym.

Analiza konstrukcji

Zrozumienie, jak dany komponent lub produkt reaguje na naprężenia i wibracje jest kluczowe w każdej branży. W miarę wzrostu złożoności produktów i materiałów inżynierowie potrzebują lepszych narzędzi, które umożliwiają wyjście poza liniową analizę statyczną. Oprogramowanie Simcenter oferuje rozwiązanie do analizy konstrukcji niezbędne do symulowania szerokiej gamy zastosowań w jednym środowisku użytkownika. Inżynierowie nie muszą już korzystać z oddzielnych narzędzi do przeprowadzania analizy liniowej ruchu statycznego, badania zmęczenia materiału i analizy nieliniowej. W rezultacie działy inżynieryjne mogą skonsolidować narzędzia do analizy konstrukcji, dostępne przy użyciu jednego interfejsu użytkownika.

Dowiedz się więcej o analizie konstrukcji

Zrzut ekranu przedstawiający oprogramowanie Simcenter Nastran do analizy konstrukcji.

Dynamika konstrukcji

W większości maszyn i pojazdów powstają drgania i inne wzbudzenia, które mogą wpływać na wytrzymałość ich konstrukcji. W przeszłości stosowano metody oparte na testach fizycznych, aby lepiej zrozumieć dynamikę konstrukcji różnych produktów. Takie testy są jednak kosztowne i czasochłonne, a także trudno wykonalne w przypadku dużych konstrukcji, takich jak samoloty lub statki. Symulacja stała się technologią o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia dynamiki konstrukcji samochodów, statków kosmicznych, silników odrzutowych, statków, urządzeń elektronicznych i maszyn przemysłowych.

Oprogramowanie Simcenter oferuje kompleksowe rozwiązanie umożliwiające zrozumienie, analizowanie i ulepszanie reakcji systemu poddawanego dynamicznym obciążeniom. Zostało opracowane na podstawie ponad 50-letniego doświadczenia w dziedzinie analiz dynamiki-letnim doświadczeniu w analizie dynamiki z myślą o zaoferowaniu użytkownikom możliwości efektywnego analizowania i wyeliminowania nadmiernych drgań i naprężeń. Oprogramowanie zawiera specjalistyczne funkcje w zakresie inżynierii hałasu, drgań i uciążliwości korzystania (NVH), dynamiki układów wirujących i korelacji.

Dowiedz się więcej o symulacji dynamiki konstrukcji

Symulacja CFD urządzeń mechanicznych zrealizowana za pomocą oprogramowania Simcenter 3D.

Symulacja akustyczna

Czy Twoi klienci oczekują cichszych produktów? Czy Twoi konkurenci zyskują przewagę, czyniąc z jakości dźwięku swój wyróżnik? Czy zaostrzenie przepisów dotyczących hałasu będzie miało wpływ na sprzedaż Twoich produktów? Czy chcesz skrócić czas poświęcany na prognozowanie pól dźwiękowych lub zyskać tygodnie podczas wykonywania złożonych zadań, takich jak projektowanie silników?

Oprogramowanie do symulacji akustycznej pomaga sprostać tym wyzwaniom. Simcenter oferuje funkcje symulacji akustycznej wewnątrz i na zewnątrz produktu w ramach zintegrowanego rozwiązania, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji na wczesnych etapach projektowania i optymalizację parametrów akustycznych produktu. Ujednolicone i skalowalne środowisko modelowania w połączeniu z wydajnymi rozwiązaniami i łatwymi w interpretacji możliwościami wizualizacji pozwala na szybkie uzyskanie wglądu we właściwości produktu.

Dowiedz się więcej o symulacji akustycznej

Model 3D silnika z mapami cieplnymi pokazującymi wibracje dźwiękowe.

Analiza trwałości i zmęczenia materiału

Jednym z największych wyzwań dla inżynierów wytrzymałości jest z pewnością efektywne projektowanie niezawodnych komponentów oraz całych układów. Części, które są niewystarczająco odporne na zmęczenie, mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji, a nawet doprowadzić do groźnych dla życia sytuacji. Błędy i wycofania negatywnie wpływają nie tylko na wizerunek produktu, ale również na ogólną reputację marki. Krótsze cykle rozwoju oraz wciąż rosnące wymagania jakościowe sprawiły, że doszliśmy do granic możliwości podejścia opartego na testach wytrzymałości. Jedyną realną alternatywą jest przeprowadzanie oceny i ulepszanie wytrzymałości projektów z wykorzystaniem metod symulacji trwałości.

Oprogramowanie Simcenter zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metod analizy, które pozwalają szybko prowadzić dokładne badania dotyczące zmęczenia materiału uwzględniające rzeczywiste warunki obciążeń.

Dowiedz się więcej o analizie trwałości i zmęczenia materiału

Obraz 3D części maszyny z warstwami mapy cieplnej do testów naprężeń

Symulacja ruchu

Zrozumienie działania złożonych systemów mechanicznych, takich jak klapy skrzydeł lub podwozia, przesuwane szyberdachy lub zawieszenia, kserokopiarki i inne mechanizmy, jest dużym wyzwaniem. Za pomocą symulacji ruchu wykorzystującej dynamikę brył połączonych można obliczać siły reakcji, momenty obrotowe, prędkości, przyspieszenie i wiele innych parametrów układów mechanicznych. Można bezpośrednio przekształcić geometrię CAD i relacje złożenia w dokładny model ruchu lub stworzyć własny model był połączonych od podstaw. Wbudowany solwer ruchu i niezawodne możliwości postprocessingu umożliwiają badanie szerokiego zakresu zachowań mechanizmów.

Dowiedz się więcej o symulacji ruchu

Model 3D buldożera

Symulacje i testy opon

Opona jest złożonym i wysoce nieliniowym elementem pojazdu, mającym jednocześnie znaczący wpływ na jego zachowanie. Wraz ze wzrostem liczby modeli pojazdów na rynku rośnie też liczba możliwych przykładów użycia, które należy przetestować i zatwierdzić. W połączeniu z koniecznością skrócenia czasu rozwoju wymaga to zwiększenia udziału symulacji zamiast fizycznych testów pojazdów.

Modelowanie działania opon wymaga rozległej, specjalistycznej wiedzy. Z myślą o tym wyposażyliśmy oprogramowanie Simcenter w skalowalne i niestandardowe narzędzia. Celem jest umożliwienie symulacji dokładnie odwzorowującej siły i momenty oddziałujące na oponę z opcją propagowania ich do różnych symulacji osiągów pojazdu.

Dowiedz się więcej o symulacji i testach opon

Obraz 3D opony

Symulacja termiczna

Zarządzanie procesami termicznymi stanowi ważny aspekt projektowania produktów z wielu branż, w tym przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnej i elektroniki użytkowej. Celem rozwiązania problemu zarządzania procesami termicznymi jest zapewnienie temperatury produktu w zakresie optymalnym dla jego działania. Osiągnięcie tego celu może wymagać dostarczania lub odprowadzania ciepła w sposób aktywny bądź pasywny; można to oszacować za pomocą oprogramowania do analizy termicznej.

Oprogramowanie Simcenter zapewnia wszechstronne, niezawodne funkcje symulacji termicznej pomagające poznać charakterystykę termiczną produktu i dostosować rozwiązania do zarządzania procesami termicznymi w celu zapewnienia optymalnego działania.

Dowiedz się więcej o symulacji termicznej

Widok oprogramowania Simcenter do zarządzania termicznego.

Wielodomenowość

Jedną z niewygodnych prawd o nowoczesnej inżynierii jest to, że nie ma już łatwych problemów do rozwiązania. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez przemysł, nie wystarczy już przeprowadzić jakąś analizę CFD lub naprężeń. Złożone problemy przemysłowe wymagają rozwiązań obejmujących różne dziedziny fizyki. Często jedynym sposobem jest wykorzystanie symulacji uwzględniającej różne dziedziny inżynierii.

Oprogramowanie Simcenter może pomóc usprawnić symulację wielodomenową, aby dokładniej symulować rzeczywiste warunki działania.

Dowiedz się więcej o symulacji wielodomenowej

Model 3D części maszyny z mapą cieplną

Symulacja procesu wytwarzania addytywnego

Wytwarzanie addytywne (AM) zmienia sposób wytwarzania produktów. Nowe rewolucyjne maszyny i procesy szybko przenoszą wytwarzanie addytywne ze środowiska budowania prototypów na halę produkcyjną. Funkcje obsługi wytwarzania addytywnego w oprogramowaniu Simcenter pomagają prognozować zniekształcenia i defekty przed wydrukowaniem części, zmniejszając w ten sposób liczbę wydruków testowych i poprawiając jakość końcowego wydruku.

Dowiedz się więcej o symulacji procesu wytwarzania addytywnego

Kobiety przy komputerze tworzące symulację wydruku 3D

Symulacja bezpieczeństwa pasażera

Bezpieczeństwo pasażera i pieszego to kluczowe aspekty projektu. Wpływają one na to, czy pojazd uzyska homologację. To właśnie dlatego przed wprowadzeniem go na rynek konieczne jest dokładne przetestowanie prototypu. Niestety takie testy są drogie i mogą być przyczyną znaczących opóźnień, zwłaszcza jeżeli zostaną wykryte problemy. Z tego powodu producenci pojazdów próbują skrócić fazę prototypowania, wykonując wcześniejsze badania i analizę z wykorzystaniem symulacji.

Dowiedz się więcej o symulacji bezpieczeństwa pasażera

Zrzut ekranu oprogramowania Simcenter do symulacji bezpieczeństwa pasażera zapewniającego dokładne i skuteczne techniki symulacji umożliwiające projektowanie bezpieczniejszych pojazdów.

Badanie i optymalizacja przestrzeni projektowej

Aby wyprzedzić konkurencję w wyścigu do innowacji, inżynierowie muszą być w stanie szybko prognozować wpływ zmian wprowadzanych w projekcie na rzeczywiste działanie produktu. Symulacja inżynieryjna stanowi doskonałą metodę na ekonomiczne przeprowadzanie oceny działania produktów w spodziewanych warunkach.

Rozwiązania do badania i optymalizacji projektu przenoszą symulację na wyższy poziom, pozwalając opracowywać nowe, innowacyjne projekty produktów o doskonałych osiągach.

Dowiedz się więcej na temat badania przestrzeni projektowej

Pięć różnych projektów części maszyny

Elastyczne rury, węże i przewody

Wiele maszyn jest wyposażonych w węże lub przewody elektryczne, które należy poprowadzić w poruszającym się mechanizmie. Aby to zrobić, niezbędna jest wiedza, w jaki sposób owe przewody i węże będą się poruszać podczas pracy. Czy wąż się zagnie? Czy przewody elektryczne będą się wyginać lub pękać?

Oprogramowanie Simcenter może pomóc odpowiedzieć na te i inne pytania.

Makieta 3D samochodowego układu hamulcowego