Widok analizy ścieżki przejścia (TPA) wykonywanej w oprogramowaniu Simcenter Testlab.

Simcenter

Analiza ścieżki przejścia

Przy użyciu różnych technik analizy ścieżki przejścia można łatwiej zidentyfikować źródłową przyczynę problemów z drganiami.

Identyfikacja tras przejścia energii

Aby w pełni zrozumieć drgania występujące w układzie, inżynierowie przeprowadzają analizę ścieżki przejścia (TPA) w celu zidentyfikowania i oceny strukturalnych i powietrznych dróg przekazywania energii, od źródła wzbudzenia do lokalizacji danego odbiornika.

Analiza ścieżki przejścia pozwala określić ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalić, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Po określeniu ilościowym źródeł i ścieżek oraz utworzeniu ich modeli optymalizacja wibroakustyki oraz parametrów hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) systemu staje się stosunkowo prostym zadaniem projektowym.

Analiza ścieżki przejścia oparta na komponentach umożliwia prognozowanie parametrów NVH

Możliwości analizy ścieżki przejścia

Auralizacja

Zweryfikuj kwestie dotyczące hałasu z wykorzystaniem modelu analizy ścieżki przejścia w domenie czasu Model ten pozwala słuchać nagranych dźwięków poszczególnych komponentów, tarcia opon, wiatru oraz innych elementów. Rozszerza on wykorzystanie modeli analizy ścieżki przejścia na projektowanie dźwięku oraz inżynierię jego jakości. Proces ten można zastosować również do zdarzeń przejściowych, takich jak ponowne uruchomienie silnika oraz wciśnięcie / zwolnienie pedału gazu.

Kilku inżynierów w słuchawkach weryfikujących elementy składowe hałasu za pomocą analizy ścieżki przejścia w domenie czasu.

Analiza TPA oparta na komponentach

Prognozowanie komponentów przyczyniających się do hałasu w pojeździe, takich jak układ napędowy, dźwięki drogi, system HVAC oraz układ sterowania, na wczesnym etapie rozwoju jest ogromnym wyzwaniem. Aby uniknąć niekończących się iteracji projektowych, inżynierowie potrzebują modułowych technologii, które wykorzystują indywidualnie zmierzone modele komponentów do prognozy pełnego spektrum hałasu w pojeździe.

Właśnie to obejmuje analiza ścieżki przejścia oparta na komponentach. Proces rozpoczyna się od niezależnej od konstrukcji odbiornika charakterystyki źródeł obciążeń, która opiera się na osiągniętych prędkościach lub zablokowanych siłach. Następnie przy użyciu technik substrukturalnych inżynierowie mogą badać kwestie NHV na poziomie komponentu, bez potrzeby stworzenia fizycznego modelu pojazdu i wszystkich jego wariantów. Takie wczesne prognozy pozwalają uniknąć problemów i umożliwiają bardziej realistyczne ustalenie celów projektowych.

Dowiedz się więcej o analizie TPA opartej na komponentach

Widok komponentów samochodowych w oprogramowaniu Simcenter.

Integracja układu napędowego

Inżynierowie zajmujący się problemami hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) chcą prześledzić przepływ energii wibroakustycznej z układu napędowego oraz zidentyfikować poszczególne elementy na ścieżce, aby przeanalizować zmienne, które mogą mieć wpływ na kwestie wibroakustyki. Analiza ścieżki przejścia pozwala ocenić różne warianty oraz porównać rezultaty i dokonać ich ewaluacji. Odgrywa ona kluczową rolę w procesie optymalizacji wszystkich aspektów NVH w pojeździe.

Obraz silnika pojazdu poddawanego analizie hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH).

Predykcyjna inżynieria hałasu przejazdu

Obniżenie limitów poziomu hałasu przejazdu, zaktualizowane normy certyfikacyjne i nowe technologie zmuszają zespoły zajmujące się parametrami NVH do sięgnięcia po innowacyjne i efektywne metody inżynierii hałasu przejazdu. Nasze niezawodne rozwiązania w zakresie certyfikacji pod kątem wewnętrznego i zewnętrznego hałasu przejazdowego przyspieszają testowanie z uwzględnieniem szerokiej gamy przepisów i dyrektyw. Zastosowano w nich oparte na testach metody inżynieryjne do projektowania profilu akustycznego pojazdu i prognozowania poziomu hałasu przejazdu.

Sprzęt do badania zgodności poziomu hałasu przejazdu w samochodzie z obniżonymi limitami.

Rozwiązywanie problemów z hałasem drogowym

Hałas drogowy jest jednym z głównych elementów przyczyniających się do ogólnego poziomu hałasu we wnętrzu pojazdu. W przypadku pojazdów hybrydowych lub elektrycznych jest on często bardziej słyszalny, ponieważ nie zagłuszają go odgłosy silnika. Analiza ścieżki przejścia umożliwia oddzielenie czynników powietrznych i strukturalnych oraz tych związanych z przednią i tylną osią i zawieszeniem. Pomaga zidentyfikować źródłową przyczynę nadmiernego hałasu oraz sprawdzić poprawność modyfikacji wprowadzonych w celu zwiększenia komfortu pasażerów.

Inżynierowie rozwiązujący problemy za pomocą oprogramowania Simcenter.

Prognozowanie parametrów NVH układu

Przy użyciu danych testowych i symulacyjnych można dokładnie tworzyć lub montować układy w środowisku wirtualnym, łatwo oceniać wpływ modyfikacji lub komponentów na różnych etapach rozwoju i maksymalizować wykorzystanie wszystkich danych. Interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu, co umożliwia osobom bez specjalistycznej wiedzy dokładne prognozowanie osiągów produktu końcowego w zakresie hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH). Nasze rozwiązanie pozwala zespołowi zajmującemu się procesem rozwoju produktu zapewnić doskonałe osiągi w zakresie NVH przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach czasu i kosztów procesu.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu parametrów NVH układu
Przeczytaj broszurę informacyjną

Dwie osoby korzystające z oprogramowania do prognozowania osiągów NVH układu podczas projektowania samochodu.

Rozwiązywanie problemów i analiza porównawcza

Zidentyfikuj podstawowe przyczyny hałasu i drgań dzięki eksperymentalnej analizie ścieżki przejścia. Metoda ta zapewnia głębszy wgląd w kwestie hałasu oraz drgań w układzie. Opiera się ona na modelu źródła, ścieżki przejścia i odbiornika oraz pozwala na wybór właściwych i precyzyjnych środków zaradczych. We wczesnych fazach rozwoju pomaga również ustalić realistyczne cele projektowe na poziomie całego układu oraz jego poszczególnych komponentów.

Obraz samochodu poddawanego analizie hałasu i drgań.
Przykład wdrożenia

Renault

Firma Renault osiąga oszczędności dzięki wykorzystaniu oprogramowania Simcenter do przeprowadzania dokładniejszej wirtualnej oceny parametrów NVH na wcześniejszym etapie projektowania.

Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Firma:Renault

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Boulogne-Billancourt, France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions