Simcenter

Simcenter 3D software

Řešte složité technické výzvy zvýšením efektivity simulace. Simcenter 3D je jedním z nejkomplexnějších, plně integrovaných CAE řešení.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Náhled 3D modelu vytvořeného pomocí 3D softwaru Simcenter.

Proč využívat řešení Simcenter 3D?

Řešení Simcenter 3D vám pomůže modelovat a vyhodnocovat výkonnost složitých výrobků díky revolučnímu zlepšení efektivity simulace. Integrací více fyzikálních domén dohromady z jediného prostředí pro simulační modelování získáte lepší přehled o výkonnosti svých výrobků.

Pracujte rychleji – prostřednictvím společné pracovní plochy pro inženýry
Řešení Simcenter 3D je integrované prostředí, ve kterém provádíte veškeré předběžné a následné zpracování CAE. Bezkonkurenční nástroje pro manipulaci s geometrií vám pomohou intuitivně rozložit a abstrahovat geometrii počítačem podporovaného navrhování (CAD) z jakéhokoli zdroje. Komplexní nástroje pro tvorbu sítí a modelování podporují více simulačních aplikací a poskytují jedinečnou možnost propojit model analýzy s daty návrhu. To vám pomůže urychlit zdlouhavý proces modelování a udržovat analytické modely v souladu s nejnovějším návrhem.

Modelujte složitost – simulací mnoha fyzikálních jevů
Řešení Simcenter 3D integruje průmyslové standardy a víceoborové simulační řešiče z centralizovaného inženýrského prostředí. Simulační 3D řešiče řešení Simcenter pro konstrukce, akustiku, dynamiku konstrukcí, odolnost, pohyb, tepelnou a elektromagnetickou analýzu a další vám pomohou předpovídat skutečný výkon v nejrůznějších fyzikálních oblastech. Tato těsná integrace řešení zefektivňuje multifyzikální procesy, které by jinak byly příliš náročné.

Prozkoumejte možnosti – díky automatizaci simulace
Skutečná hodnota simulace nespočívá pouze ve snížení počtu potřebných fyzických testů, ale také v počtu možností návrhu, které vám simulace umožní prozkoumat. Řešení Simcenter 3D umožňuje automatizovat úpravy geometrie, simulačních modelů a parametrů řešení, takže můžete zkoumat pomocí integrovaných nástrojů pro průzkum návrhového prostoru. Řešení Simcenter 3D můžete použít také jako nástroj pro předběžné a následné zpracování pro další běžné řešiče třetích stran, jako jsou ANSYS, Abaqus, MSC Nastran a LS-Dyna. To znamená, že můžete využívat vynikající asociativitu CAD, úpravy geometrie a komplexní nástroje pro tvorbu sítí a zkoumat tak všechny své simulační potřeby.

Zůstaňte integrovaní – díky bezproblémové správě dat
Řešení Simcenter 3D je součástí portfolia simulačních nástrojů Simcenter a integruje se s digitálním vláknem, které zahrnuje 3D simulace, 1D simulace a testovací řešení. Simulace je však pouze součástí delšího digitálního vlákna, které prochází procesy vývoje výrobku. Simcenter 3D také udržuje vaše simulační procesy propojené s tímto delším vláknem pomocí bezproblémově spravovaného prostředí, které je propojeno se správou simulačních dat. Díky tomu jsou vaše simulační procesy synchronizovány s digitálními vývojovými procesy, jako je CAD, směrování, požadavky na výrobek a výrobní procesy.

Využijte flexibilní licencování
Aby bylo řešení Simcenter 3D pro váš simulační tým ještě flexibilnější, nabízí licencování na základě hodnotových tokenů. Místo nákupu jednotlivých licencí pro jednotlivé přídavné moduly si můžete zakoupit balíčky tokenů, které vám a vašemu týmu umožní okamžitý přístup k většině modulů řešení Simcenter 3D.

Novinky v poslední verzi

Komplexní pracovní postup e-drive NVH, snazší analýza únavové pevnosti, visko-termické efekty pro akustiku, rychlejší řešiče a další – zjistěte, co je v řešení Simcenteru 3D nového.

Případová studie

DENSO

Přečtěte si, jak společnost DENSO využívá integrovaný proces řešení Simcenter 3D a NX ke zkrácení doby simulace součástí o 80 % díky automatizaci simulačních procesů, která zefektivňuje pracovní postupy při navrhování a simulaci v automobilovém průmyslu.

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Firma:DENSO

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Kariya, Aichi, Japan

NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Možnosti softwaru Simcenter 3D

Integrované víceoborové předběžné a následné zpracování

Srdcem řešení Simcenter 3D je centralizované pracovní prostředí pro předběžné a následné zpracování všech řešení Simcenter 3D pro konstrukci, dynamiku, kompozity, odolnost, akustiku, tepelné výpočty, proudění, pohyb, optimalizaci a elektromagnetiku. Toto integrované prostředí vám pomůže zrychlit procesy CAE a zefektivnit víceoborové simulace, které integrují některá z řešení Simcenter 3D dohromady, jako jsou tepelně-mechanické, vibroakustické nebo jiné složitější analýzy. Řešení Simcenter 3D pro předběžné a následné zpracování vám umožní:

 • Provádět rychlé a intuitivní úpravy a rozkládat a abstrahovat geometrii
 • Vytvořit libovolnou síť pomocí komplexních nástrojů pro tvorbu sítí
 • Efektivně vytvářet a spravovat sestavy konečných prvků (FE)
 • Vytvářet, spouštět a vyhodnocovat simulační modely pro více běžných řešičů CAE třetích stran
 • Efektivně spouštět a monitorování simulace na dálku

Další informace o předběžném a následném zpracování

Woman in front of the computer using the Simcenter 3D Software.

Pevnostní analýza

Simulujte konstrukce a zjistěte, jak se chovají při namáhání, deformaci a dalších jevech. Řešení strukturální analýzy v rámci řešení Simcenter 3D jsou poháněna známým řešitelem Simcenter Nastran a mohou vám pomoci přesně simulovat následující typy řešení:

 • Lineární analýza
 • Vícestupňová nelineární analýza

Další informace o strukturální analýze

Snímek obrazovky softwaru Simcenter Nastran, předního řešitele metody konečných prvků (FEM).</br>

Strukturální dynamika

Pochopte, analyzujte a zlepšete odezvu strukturální dynamiky. Řešení strukturální dynamiky v rámci softwaru Simcenter 3D vám pomohou efektivně pochopit nadměrné vibrace a napětí a zabránit jim. Specializované funkce dostupné v rámci řešení strukturální dynamiky zahrnují:

 • Strukturální dynamika
 • Hluk a vibrace (NVH)
 • Dynamika rotorů
 • Dynamika odezvy

Další informace o simulaci strukturální dynamiky

CFD simulace mechanických zařízení realizovaná pomocí softwaru Simcenter 3D.

Akustická simulace

Minimalizujte hluk a optimalizujte kvalitu zvuku pomocí akustické simulace. Řešení Simcenter 3D obsahuje specializované funkce akustického modelování, účinné řešiče a snadno interpretovatelné nástroje pro vizualizaci a auralizaci, které umožňují rychle získat přehled o akustických vlastnostech návrhu pro nespojitou akustiku, spojenou vibroakustiku a aeroakustické aplikace. Specifické akustické funkce zahrnují:

 • Řešení pro modelování konečných prvků (FEM) a hraniční prvky (BEM)
 • Aeroakustika a aerovibroakustika
 • Paprsková akustika

Další informace o akustické simulaci

3D model motoru s tepelnými mapami zobrazujícími zvukové vibrace.

Analýza odolnosti a únavy

Provádějte hloubkovou analýzu únavy a namáhání pomocí integrované sady nástrojů pro podporu návrhu na únavu ve všech fázích vývoje. To zahrnuje snadno použitelné průvodce pro pevnost a únavu ve fázi návrhu, informace o únavě aktuální simulované součásti, podrobnou analýzu složitých zatěžovacích scénářů, včetně svařenců a spojů, a nové materiály a výrobní postupy. Specifické schopnosti pro odolnost zahrnují následující funkce:

 • Analýza únavové pevnosti
 • Únava svarů
 • Únava kompozitů

Další informace o analýze odolnosti a únavy

3D obrázek strojní součásti s vrstvami tepelných map pro zátěžové testy

Simulace pohybu

Simulujte dynamiku více těles a konstruujte výkon pohyblivých mechanismů. Řešení Simcenter 3D obsahuje kompletní a robustní sadu funkcí pro podporu všech aspektů pokročilé dynamické, statické a kinematické simulace pohybu. Včasné použití simulace pohybu je klíčové pro vyhodnocení výkonnosti mechanismu, aby se zvýšila jistota návrhu a snížila rizika. Klíčové funkce zahrnují následující možnosti:

 • Dynamika tuhého a pružného tělesa
 • Integrace řídicího systému
 • Hnací ústrojí, převodovka a převody
 • Kontrola kolizí
 • Hardware ve smyčce (HIL)
 • Replikace tvaru vlny času
 • Dynamika řízení
 • Integrace modelu pneumatiky

Další informace o simulaci pohybu

3D model buldozeru

Elektromagnetická simulace

Integrujte nízkofrekvenční a vysokofrekvenční elektromagnetická řešení pro dosažení vynikajícího výkonu. Řešení Simcenter 3D obsahuje komplexní sadu funkcí, které umožňují nahlédnout do různých konstrukčních problémů, jako je výkon elektromechanických součástí a přeměna energie, návrh a umístění antén (od malých po velké), elektromagnetická kompatibilita (EMC) a elektromagnetické rušení (EMI).

Representation of electromagnetics simulation realized with Simcenter 3D software.

Teplotní analýza

Řešení Simcenter 3D je kompletní řešení pro modelování nelineárních a přechodových jevů přenosu tepla. Specializované funkce tepelného modelování vám pomohou rychle vytvořit tepelná spojení, vybrat správný fyzikální model a definovat správné zatížení a okrajové podmínky. Řešení Simcenter pro 3D tepelnou analýzu zahrnují tyto specifické funkce:

 • Přenos tepla vedením
 • Konvekční přenos tepla
 • Přenos tepla sáláním
 • Konjugovaný přenos tepla
 • Tepelné vesmírné systémy

Další informace o tepelné simulaci

3D model strojní součásti s tepelným mapováním

Multifyzika

Integrujte doménová řešení pro řešení problémů reálného světa. Řešení Simcenter 3D zefektivňuje multifyzikální simulaci prostřednictvím společné inženýrské plochy, která se používá pro předběžné a následné zpracování více oborů. Díky této integrované platformě můžete snadněji provádět multifyzikální simulace, jako jsou tepelně-teplotní, tepelně-mechanické, interakce tekutin s konstrukcí, vibroakustické, aerovibroakustické, elektromagneticko-tepelné a elektromagneticko-vibroakustické simulace. Simcenter 3D také podporuje slabé i silné propojení v závislosti na typech fyziky. Simcenter 3D provádí multifyzikální simulace pomocí těchto různých metod:

 • Jednosměrná výměna dat
 • Obousměrná výměna dat
 • Integrovaná spřažená řeintegrovat šení

Další informace o multifyzikální simulaci

Vizuál řešení Simcenter 3D zefektivňuje multifyzikální simulace.

Simulace aditivní výroby

Vytiskněte svůj díl správně hned napoprvé. Funkce aditivní výroby řešení Simcenter 3D vám pomohou předvídat deformace a vady ještě před tiskem dílů, čímž se sníží počet zkušebních tisků a zlepší kvalita finálního tisku. Konkrétní možnosti řešení aditivní výroby zahrnují:

 • Simulace procesu tavení v práškovém loži
 • Kompenzace geometrie na základě výsledků

Další informace o simulaci aditivní výroby

Ženy u počítače vytvářející 3D simulaci

Průzkum a optimalizace návrhového prostoru

Zlepšete a optimalizujte návrhy svých výrobků. Softwarová optimalizační řešení Simcenter 3D snižují zátěž spojenou se zlepšováním návrhů výrobků tím, že automatizují iterační proces. To vám umožní porovnat výkon vašeho návrhu se specifikacemi. Umožňuje také začít s optimalizací topologie a rozšířit ji na zkoumání návrhového prostoru s klasičtějšími možnostmi parametrické optimalizace. Mezi specifické možnosti průzkumu a optimalizace návrhového prostoru patří:

 • Integrovaný průzkum návrhového prostoru
 • Optimalizace topologie
 • Optimalizace parametrů FE

Další informace o průzkumu návrhového prostoru

Visual of Simcenter 3D software optimization solutions.

Bezproblémová správa dat

Sledujte veškerou simulační práci a data svého týmu v kontextu vývoje výrobku. Řešení Simcenter 3D můžete používat v bezproblémově spravovaném prostředí integrovaném se softwarem Teamcenter. Při použití řešení Simcenter 3D s integrací se softwarem Teamcenter můžete vytvářet, ukládat a zpřístupňovat data simulace výrobku v databázi softwaru Teamcenter. Kombinuje sílu řešení Simcenter 3D při multifyzikálním modelování se sílou softwaru Teamcenter při kontrolovaném ukládání a načítání dat. Funkce zahrnují následující:

 • Integrace se softwarem Teamcenter
 • Správa sestav založená na pravidlech
A man at the desktop computer working on Simcenter 3D.

Ohebné trubky, hadice a kabely

Pochopte, jak budou pružné trubky, hadice a kabely reagovat při pohybu vašeho dílu. Řešení Simcenter 3D obsahuje aplikace, které vám pomohou simulovat chování pružných trubek, hadic a kabelů v pohyblivé sestavě. Tato aplikace vám pomůže určit a simulovat montážní scénáře a vypočítat počáteční polohy pružných trubek. Klíčové funkce zahrnují následující možnosti:

 • Hadice z rádoby gumy
 • Elektrické kabely a kabelové svazky
 • Scénáře montáže
 • Výchozí a provozní pozice
 • Síly a momenty
 • Kontrola kolize a rušení
 • Optimalizace polohy a orientace
 • Lineární a nelineární dynamika
3D Simulation of flexible pipes, hoses, and cables made with Simcenter 3D
Další zdroje

Další informace